Home

Ismertesse az atomszerkezeti alapfogalmakat

  1. 1.1. Ismertesse az atomszerkezeti alapfogalmakat 1.2. Az atommag stabilitása, radioaktív bomlás törvénye, bomlási sorok 1.3. Magreakció sebessége, az aktiválás időtörvénye 1.4. Főbb magreakciók típusai, gyakorlati jelentőségük 1.5. Ismertesse és jellemezze az ionizáló sugárzásokat 1.6
  2. 1.1. Ismertesse az atomszerkezeti alapfogalmakat 1.2. A radioaktív bomlás törvénye, bomlási sorok 1.3. Ismertesse az ionizáció fogalmát és a jellemző ionizáló sugárzásokat 1.4. Ionizáló sugárzások kölcsönhatása az anyaggal 1.5. Ismertesse a sugárvédelemben használt dózisfogalmakat 2. Sugárbiológiai ismeretek 2.1
  3. Atomszerkezeti alapfogalmak. Megosztás Megosztás szerző: Dzsorden225. Általános iskola Középiskola Kémia. Hasonló. Tartalom szerkesztése Az összes megjelenítése. További formátumok jelennek meg a tevékenység lejátszásakor. Automatikus mentés visszaállítása :.
  4. Az atommag körül elektronfelhőt alkotva találhatók a negatív töltésű elektronok. Az atommagban levő pozitív töltésű protonok száma megegyezik a negatív töltésű elektronok számával, ezért az atomnak nincsen elektromos töltése, az atom semleges
  5. Az értékes jegy fogalmát a pontosság definiálására vezették be. Értékes jegynek tekintjük a szám számjegyeit, kivéve az egynél kisebb számok elején található nullát, illetve nullákat (azon nullákat, melyek csak a helyi értéket jelzik). Az 1,0 dm3 felírásban 2 értékes jeggyel adtuk meg a pontosságot

Atomszerkezeti alapfogalmak - Szerencsekeré

1.1. Ismertesse az atomszerkezeti alapfogalmakat 1.2. A radioaktív bomlás törvénye, bomlási sorok 1.3. Ismertesse az ionizáció fogalmát és a jellemző ionizáló sugárzásokat 1.4. Ionizáló sugárzások kölcsönhatása az anyaggal 1.5. Ismertesse a sugárvédelemben használt dózisfogalmakat. 2. Sugárbiológiai ismeretek 2.1 A periódusos rendszer atomszerkezeti értelmezése. Periodikus tulajdonságok, a rendszer használata. Értékelés: Óra elején kérdésekkel, önálló kifejtéssel. Írásbeli feleletekkel, az elektronszerkezet felrajzoltatásával. 2. Kémiai kötések - anyagi halmazok (óraszám: 30 óra) Célok: A tanulók értsék az ionkötés fogalmát ismertesse az acetilén fizikai és kémiai tulajdonságait, reakcióit, a gyökös addíció jellemzését; ismertesse az acetilént és homológjait valamint az acetilén előállítását! B) Nem egyensúlyi jelenségek elektrolit oldatokban. ismertesse az elektromos áram vezetésének mechanizmusát (elsőfajú és másodfajú, vezetés)

Kémia - 1.hét - sulinet.h

Az atomszerkezeti ismeretek alkalmazásával az elemcsoportok és a periódusos rendszerben a tendenciák bemutatása. Az elemek halmazszerkezete Annak megértetése, hogy az anyagok tulajdonságai atomjaik és halmazaik szerkezetéből következnek Az elektromos folyamatok egyszer atomszerkezeti magyarzata. Ksrletek, megfigyelsek, mrsek nll vagy csoportmunkban trtn tervezse, kivitelezse s rtkelse. Az elektromos ram, egyszer elektromos ramkrk. Az elektromos ram fogalma, rzkelse hatsain keresztl. Az elektromos ramkr rszei, egyszer ramkrk sszelltsa, az ramerssg s mrse. A feszltsg s mrse ismertesse az adózás alapfogalmait, ismertesse az adózás rendjét, ismertesse az egyes adóformákat (társasági adó, ÁFA, SZJA) és főbb jellemzőit! 4. Vállalkozások irányítása. ismertesse a tervezés szerepét, ismertesse a gazdasági növekedés tényezőit, sorolja fel a társaságok irányító szerveit! 5. A vállalati pénzgazdálkodá Az életkornak megfelelően fejlett kommunikáció miden beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttműködés képességét jelenti, a másként vélekedők álláspontjának felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását, és feltételezi a kommunikációs zavarok fölismerését és képességet feloldásukra, kritikus magatartást a téves ítéletek, a manipulációs szándékok fölismerésében

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életükben Nem hagyható figyelmen kívül az elektronikus információhordozók, a mozgóképkultúra térhódítása az ifjúság körében, az olvasás népszerűségének csökkenése, az olvasási szokások átalakulása, az irodalomtanulás iránti csökkenő motiváltság Kapcsolattartás beszéd közben. Az üzenet lényegének, érzelmi tartalmának megértése. Az összefüggő, folyamatos beszéd gyakorlása (olvasmányok reprodukálása, részletező tartalommondás, tömörített tartalommondás)- Olvasott esemény összefüggő és érzékletes elmondása meghatározott beszédhelyzetben Az általános műveltséget megalapozó 4 (5) év alatt (középiskolai évfolyam) főként közismereti tantárgyakat, idegen nyelvet (nyelveket), informatikai és számítástechnikai ismereteket, és széleskörű, jól konvertálható, több szakterületen is felhasználható szakmai előkészítő ismereteket tanulnak a tanulók. Így a fiatalok felkészülhetnek a gyors munkaerő piaci irányultságú szakképzésre és az életpályán többször szükséges szakmaváltásra

1.2. Személyiség-lélektan Ismertesse a személyiséggel kapcsolatos alapfogalmakat. Mutassa be a személyiség alakulás folyamatát, az érett személyiség kritériumait. Soroljon fel személyiségvizsgáló módszereket. Jellemezze a főbb személyiségelméleteket, és értékelje azok egy csoportját 1.3 09.b Ismertesse az adózási alapfogalmakat! Mutassa be az adóhatóságokat és azok feladatait! Vázolja fel a helyi adók szerepét! Részletesen mutassa be azok fajtáit! 09.c vállalkozás kapcsolata az adóhatósággal .Adökkal kapcsolatos főkönyvi nyilvántartások tartalma elszámolásuk menete, (Szja , ÁFA, Társ,adó) 09.d.

Bővített sugárvédelmi tanfolyam - Teszt AGMI ZRt

Ismertesse hangtani alapfogalmakat, az ember hallástartományának jellemzőit! Mutassa be a szintek és a hangszínkép alkalmazásainak jelentőségét! MŰSZAKI KAR Környezetmérnöki Tanszék H-4002 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Pf.: 400 Tel.: 52/415-155/77825, e-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu 4 13 Nevezze meg az osztódó sejt ciklusit és írja le röviden azok történéseit! Nevezze meg a sejtosztódás formáit! Ismertesse a mitotikus és meiotikus sejtosztódás a megadott szempontok szerint: milyen sejtekre jellemző, melyek a fázisai, kromoszómaszám alakulása, mi jellemzi az utódsejtek genetikai állományát Említsen legalább egy kísérleti tényt, tapasztalatot, amely azt támasztja alá, hogy az elektronok csak meghatározott energiaszinteket foglalhatnak el az elektronburokban! 7. Radioaktivitás Magyarázza meg a radioaktivitással kapcsolatos alapfogalmakat (sugárzás, aktivitás, felezési idő, stabilitás) 1. Ön, mint a járműszerelő vállalkozás tulajdonosa és vezetője, alkalmazottaival munkavédelmi oktatáson szeretné megértetni a munkavédelem fontosságát, célját és értelmezni az alapfogalmakat. Állítsa össze mondanivalójának rövid vázlatát és ismertesse azokat! Az információtartalom vázlata. - A munkavédelem célja

BEVEZETÉ

Közoktatás: Biológia minimumkérdések - EDULINE

Periódusos rendszer

Kémia - Szamárpad, 2

What Does An Atom REALLY Look Like?