Home

Melyek a belső környezet fizikai jellemzői

Az életfolyamatok szabályozása - Melyek a belső környezet

  1. Melyek a belső környezet jellemzői?-fizikai jell.-kémiai jell. Egészítsd ki a szervezet folyadékmennyiségének szabályozásáról szóló történetet! Az egyes pontok az egymás utáni- s egymásból kovetkező- lépései ennek a szabályozási folyamatnak. a) megiszunk egy liter folyadékot. ⬇️ b) a vérünk.. ⬇️ c) az.
  2. A testüreges állatoknál - így az embernél is - a testet alkotó több billió sejt közül a többség nem érintkezik a külső környezettel. A megfelelő működéshez szükség van a sejtek körül lévő környezet - a testfolyadékok - dinamikus állandóságára, amit a belső környezet biztosít
  3. Az emberi érzékelés általános jellemzői Eszköztár: Az élőlények általánosan jellemző sajátossága az ingerlékenység, ami azt jelenti, hogy képesek felfogni és feldolgozni a külső és belső környezetükből származó hatásokat, az ingereket
  4. Belső szerveink nem egymástól függetlenül, hanem összehangoltan működnek. A szervezetben lejátszódó változások a belső környezet állandóságának megtartására, az egyensúlyi állapot fenntartására irányulnak. A fizikai munkavégzés például energiaigényes folyamat, ezért ilyenkor fokozódik az izomsejtekben a.

A belső környezet állandóságának biztosítása 11 óra Fizika: A hang keletkezése, hangforrások, a hallás fizikai alapjai. Hangerősség, decibel. Melyek a jó emberi kapcsolatok jellemzői? Leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban.. Fizikai tulajdonságaikat a 45.2. táblázat mutatja be. Idézd fel a Föld belső szerkezetéről a csil la gá sz a ti ismereteknél tanultakat! A földkéreg a legkülső, szilárd halmazállapotú gömbhéj 1. elemzés: - külső környezet (vevői kör, jövedelmezőség alakulása, versenytársak, állami szerepvállalás) - belső környezet (swot analízis, erős és gyenge pontok feltárása) 2. vállalat célrendszerének meghatározása (fejlesszen vagy vásároljon, bővítse-e a piacot 6.Környezeti fizika. 6.1.Az energiatermelés környezetfizikai vonatkozásai (szerzők: Kiss Ádám Horváth Ákos) Valamikorrégen az ősember félt a villámoktól, melyek lecsapva lángra lobbantottáka fákat. Nem ismerte a villám és a keletkező tűz eredetét A fizikai-matematikai világleírások hatása az európai kultúrára. Az Univerzum tágulására utaló tapasztalatok, a galaxishalmazok távolodása. Ismeretek: A csillag definíciója, jellemzői, gyakorisága, mérete, szerepe az elemek kialakulásában. A galaxisok és alakjuk, szerkezetük. Galaxisunk: a Tejút

A szervezet belső környezete - Biológia 11

Szívből szívbe - nedvkeringés, belső környezet 12 Védelmi vonalaink - Az immunrendszer 6 Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 16 melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb és állattani jellemzői). Példák a növények környezethez való alkalmazkodására (szárazságtűrő, fénykedvelő,. A fa mint anyag kemény, rostos, lignifikálódott szövet, ami a fás növények - fák, cserjék - szárának farészeiből áll. Szövettani szempontból másodlagos xilém, a növény szállítószövet-rendszerének része, ugyanakkor tartó funkciója is van: ez teszi lehetővé, hogy a fák magasra nőjenek és ott széles koronát fejlesszenek Ide sorolhatjuk pl.: a természeti környezet, történelmi eseményeket, család, politika, vallás, nemzeti kultúra. A másodikként azokról a szervezetspecifikus / belső tényezőkről kell beszélni, melyek közvetlenül befolyásolják a szervezeti kultúra kialakulását. Ide sorolható a szervezet profilja, és mérete, továbbá a. Elsősegély: mindent a sebekről. h i r d e t é s. A különböző sebek ellátásának közös eleme, hogy minden sérültet nyugalomba kell helyezni. Ezt követi a vérzéscsillapítás, mely a seb tisztításából, fertőtlenítéséből és a vérzésnek megfelelő kötés felhelyezéséből áll. A sebek végleges ellátását szakember. ÉLETVITELI JELLEMZŐI 7 A Turner szindrómában szenvedő lányoknak lehetnek olyan fizikai jellemzőik, melyek ezen állapot sajátosságai. Néhányuknál egy sem jelenik meg, míg másoknál több sajátosság is jelen van. Születéskor a Turner lányok egyharmadának-felének kézfeje és lábfeje hátán párnaszerű duzzanat található

Beltéri burkolatok. Az épület belső terének kialakításánál az egyik nagyon fontos szempont, hogy olyan anyagokat használjunk, melyek a tartósságuk, könnyű felszerelhetőségük és egyéb műszaki, építészeti tulajdonságaik mellett esztétikai élményt is nyújtanak Az utóbbiak hátterében az ún. higiénés tényezők állnak, melyek a Maslow-féle szükségleti tipológiában a nem humán specifikus szükségletekkel állnak összefüggésben (a fizetés, a munka környezet fizikai jellemzői, a társas környezet, a vezető-beosztott viszony jellemzői, stb.) A belső erőforrások kiaknázása • HELYZETFELTÁRÁS! környezet,egészségestermékek,környezetetnem terhel helyi adottságai, melyek vagy elősegítikvagy éppen hátráltatjáka helyi gazdaságfejlődését. • Ezek a helyi feltételekhatározzákmeg egy terüle 2.1. A mesterséges, illetve épített környezet. A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről - a fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tu­dásrendszerek alakítása; A természetes és a mesterséges környezet jellemzői. Az egészséges táplálkozás és az élelmiszerek alkotórészei. Ismerjék meg a lakókörnyezetükben azokat az állatokat, a melyek veszélyes betegségeket is ter­jeszthetnek

A gazdálkodó szervezetek vezetése a meglévő, illetve az elérhető erőforrások, a külső feltételek, környezet figyelembe vételével folyamatosan különböző szervezeti célokat tűznek ki maguk elé. A szervezetek úgy alakítják ki és működtetik belső folyamataikat, hogy azok mind a kitűzött célok szolgálatában álljanak A kérdőív megbízhatósága magas, a belső konziszten-cia értékek (Cronbach-alfa) fő- és alskálákra vonatkozóan 0,89 és 0,95 között alakultak. kozik, melyek igazolták a támogató környezet pozitív hatását a betegségekb ől való felépü- Így a mentális és fizikai egészség fenntartá

A személyiség fizikai tulajdonságait a motoros képességek aktuális mérhető teljesít-ményszintje, a kondicionális vagy koordinációs képességek adott életkorban meglévő fejletségi állapota jelenti. Testnevelés tanításában ez tekinthető a tanuló előképzettségi szintjének, ami a képességek fejlesztésének a. 117. Melyek a nedves levegő fizikai jellemzői, állapotjelzői? Mit ábrázol a nedves levegő h-x diagramja? 118. A zárt terek eredő hőterhelése milyen összetevőkből számítható? 119. A levegőszűrőket milyen jelöléssel különböztetik meg? Milyen esetben milyen szűrőt, szűrőket kell alkalmazni? 120 v1/b Melyek az élelmiszeripar főbb jellemzői, szerkezete, és ágazati kapcsolatai hogyan alakulnak? Termelési érték. az állati szervezet és a környezet kapcsolatát, gazdasági állataink rendszerezését! Fizikai tartósítási eljárások. hőkezelés. hőelvonás. víztartalom-csökkentés A Bevezetés a fürdőmenedzsmentbe c. kurzus célkitűzése többes. Egyrészt a Fürdővezető szakmérnöki képzés egyik olyan bevezető, alapozó jellegű kurzusa, amely révén a képzés tekintetében megfogalmazásra kerülnek azok a döntéshozói problémák, amelyek a tevékenységet végzők számára megfontolandók, a nem ebben a szektorban, pozícióban. és a környezet tervezése során, mint a hatékony működés, valamint a biztonságos és kényelmes emberi használat (alkalmazás) feltételeit. (Hercegfi 2007,14 in. Sanders & McCormick, 1993). Az irodai munkavégzés fizikai környezettel kapcsolatos ergonómiai területei a követ-

Biológia - 8. évfolyam Sulinet Tudásbázi

21 B. A belső környezet (homeosztázis, kiválasztás) Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez, Készítette: Dr. Farkas Tamás, SZTE, 2020. CLAUDE BERNARD: A BELSŐKÖRNYEZETFOGALMA (MILIEU INTÉRIEUR,1878) Fizikai-kémiaialapfogalmak (1) kémiában fizikai személyiség motoros környezet. Az első ház nemcsak szilárdan megépített, hanem melyek olyan pszichológiai sablonok, melyek alapján a sportolók észlelik, értelmezik és reagálnak a külső és belső teljesítményingerekre és •szakaszok jellemzői és személyiségalakító hatásai •éntuda Fizikai tényezők. A fizikai tényezők az abiotikus tényezők alosztályozása, mert azok az elemek, amelyeknek nincs életük. Ezen a kategórián belül három alapvető elemet lehet kiemelni: hőmérséklet, légköri nyomás és eső. hőmérséklet; A hőmérséklet egy adott környezetben meghatározza, hogy melyik faj fog fejlődni

1.1 A MEGKÖZELÍTÉS JELLEMZŐI Külső és belső környezet Felsővezetők. A sport üzleti elemeinek vizsgálatakor is a kiindulópont a klasszikus közgazdaságtan, melyből a ún. szellemi sportok), melyek nem járnak fizikai erőkifejtéssel. Ezek esetében a sporttá válá A hallószerv - fül - a fizikai hangingereket elektromos jelekké alakítja, melyek a hallópályákon az agyi központokba vezetődnek, ahol hangérzetté alakulnak. A hanghullámok a hallójáraton keresztül a dobhártyát megrezegtetik. Ez a rezgés a hallócsontláncolat - kalapács, üllő, kengyel - segítségével a belső fülbe jut. Célunk a természet és környezet belső összefüggéseinek mind . A légkör áramlásainak és a tenger áramlásának fizikai jellemzői, a mozgató fizikai hatások. Az időjárás elemei, csapadékformák, a csapadékok kialakulásának fizikai leírása. melyek az anyagról, térről, időről kialakult átfogó képzeteinket. 4.1. Az edzés fogalma, jellemzői Az edzés tervezett fizikai terhelésprogram, amely krónikus adaptációt hoz létre, célja a fizikai teljesítőképesség javítása. Dubecz (2009) kibővíti a definíciót a fizikai terhelésre vonatkozó elméleti képzéssel, valamint a környezeti hatások vizsgálatával

Úszó baba játék, berenguer 3-6 hónapos lány játék baba

Melyek a szervezet belső egyensúlyára ható legfontosabb hormonok, hol termelődnek, és mi a hatásuk? Mely rendellenességek, betegségek vezethetők vissza valamely hormonális zavarra? A teljesítményfokozó szerek veszélyei. Ismeretek: A kémiai jelátvitel jellemzői. Belső elválasztású mirigy A modul elsősorban a környezetepidemiológia főbb feladataira reflektál, melyek a levegő-, víz-, talajszennyezés és élettani hatásuk, táplálkozásbiztonság, kémiai biztonság, valamint a lakó- és iskolai/munkahelyi környezet speciális expozíciói. 9 A vegetatív szabályozás a zsigeri szervek összehangolt működését és a belső környezet viszonylagos állandóságát biztosítja. A zsigeri szervek alatt értjük a vérkeringés, a légzés, a táplálkozás és a kiválasztás szervrendszereit felépítő szerveket

A kölcsönhatás modell jellemzői: Környezet (fizikai és intézményi, a szociális munkás pozíciója, külső) A csoport mint egész (mérete, időhatára, dinamika, fejlettsége) Olyan erőforrásokhoz juttatják tagjaikat, melyek egyénileg nem elérhetőek. 3. Szociális kontrol (1813-1878) alkotta meg a milieu intérieur, azaz a belső környezet fogalmát 1854-ben. Az élőlények azáltal tartják fenn a változékony külső környezettől való elkülö-nültségüket, hogy só-, víz-, ion-, hő, stb. szintjüket szabályozzák, ezáltal tartva fenn egy relatíve állandó belső környezetet az emberi boldogtalanság egyik legfőbb oka a magány, amely fizikai és lelki síkon is értelmezhető. Akárhonnan is közelítjük meg a kérdést, szükségünk van arra, hogy visszajelzéseket, visszacsatolásokat kapjunk, ahogyan belső igényünk az is, hogy a közvetlen környezetünk elfogadjon minket Melyek a tó legfőbb fizikai és kémiai jellemzői? belső tavak átlátszó, humuszsavaktól sötétbordó vizével. Ezek a tavak - a Balf alatti Herlakni - és Óberlakni-tó, a Hidegségi-tó, az Überfahrt- Környezet és Vízgazdálkodási Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mattersbur

A Föld belső szerkezete,a földi szférák kialakulása

4.1. A csúcsteljesítmény pszichológiai profilja. Ravizza (1977) kvalitatív vizsgálatot folytatott a csúcsteljesítmény átélt élsportolók között annak feltárására, hogy milyen érzéseket éltek át a győzelem és a siker pillanataiban belső egyensúlyát. Ez abban nyilvánul meg, hogy az állandóan változó külső (lét)körülmények hatására a szervezet, anyagcseréjének megváltozásával reagál, és így a belső környezet(homeosztázis) egyensúlya megmarad. Az edzést egy megváltozott külső körülménynek tekinthetjük. Teljesen természete A fejlődést külső és belső tényezők befolyásolják, melyek hatása nehezen választható külön. A környezet (tárgyi, emberi, szellemi) magában hordja az emberiség által felhalmozott Ezek legfontosabb jellemzői: - Azonos életkorban jelennek meg

- a fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tu­dásrendszerek alakítása; A természetes és a mesterséges környezet jellemzői. Az egészséges táplálkozás és az élelmiszerek alkotórészei. Ismerjék meg a lakókörnyezetükben azokat az állatokat, a melyek veszélyes betegségeket is ter­jeszthetnek Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzői, jelentőségük. A tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai. A tengervíz mozgásai. A szárazföld vizei: felszíni és felszín alatti vizek típusai. A vízgazdálkodás alapjai, jellemzői. A belső és külső erők szerepe a felszín fejlődésében. Jellegzetes felszínformák A 3 fő nádival együtt az emberi testben 72 000 nádi van, melyek az egész test felületén eloszolva csatornázzák az energiát. A finomenergetikai nádik fizikai szintű leképződése az idegrendszer, az endokrin rendszer, valamint a vér- és nyirokkeringés rendszere. A nádikban áramló energia pangása okozza a tamasztikus állapotokat tűrőképesség, faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás). A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az életközösségek mint rendszerek vizsgálata, a természet erőinek és kölcsönhatásainak megismerése. Az életközösségek változásának, a

5. Környezeti fizika - ELT

ELŐZMÉNYEK ÉS PROBLÉMAFELVETÉS 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet hivatásos állományba jelentkező rendelkezik-e azokkal a minimális fizikai, pszichikai és egészségi jellemzőkkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy legaláb 2.3 Belső hatások látni és megérteni, hogy melyek azok a hatások, impulzív tényezők, amelyek befolyásolnak minket a hétköznapi vásárlás során, kifejezetten vizsgálva az online vásárlást is. 1. Fizikai környezet csoportja, mely határozottan befolyásolhatja vásárlásainkat pozitív Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihál A fizikai és kémiai tulajdonságok hatása a textília használati tulajdonságaira. 2. Növényi eredetű szálak, rostok. A pamutszál fogalma. A magvas gyapot elsődleges feldolgozása. A pamut fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználása. A háncsrostok előfordulása. A lenrost, a kenderrost jellemzői, feldolgozása és felhasználása

Fa (anyag) - Wikipédi

Rendszeresen végzett fizikai munka vagy sportolás hatására a szív izomzatának tömege megnő, elsősorban a bal kamráé (bal kamra hypertrophia). Ez általában együtt jár a szív teljesítményének növekedésével. A szívburok belső lemeze ( epicardium) A szívburok belső, vagy zsigeri lemeze alkotja a szívfal legkülső rétegét várakozási idő stb. mind olyan jellemzők, melyek a vevők szolgáltatásról kialakított képét befolyásolják. Physical evidence - fizikai megjelenés A fizikai megjelenés nélkülözhetetlen a szolgáltatások esetében, hiszen az előzetes bizalom kialakításában nagy szerepet játszanak a környezet és a körülmények A külső és belső ellátási lánc értelmezése - A raktározás szükségességét kiváltó okok (ütemkülönbség, biztonság, igények nem kellő ismerete, fizikai és kémiai folyamatok, gazdaági okok) - A raktározás fő funkciói: tárolás és ellátás - Az ellátási funkció prioritásának okai társítják: belső-külső, stabil-átmeneti, globális-specifikus. A pesszimista magyarázó stílus a negatív eseményeknek belső, állandó és globális okot tulajdonít, pl. képtelen vagyok levizsgázni, mert nem vagyok elég okos, és soha nem tudok diplomát szerezni Az optimista ezzel szemben inkáb Az életközösségek, ugyanúgy, ahogy a populációk, nehezen különíthetőek el egymástól. fizikai jellemzői, kémiai és biológiai tulajdonságaik döntő szerepet játszanak az eredmény szempontjából. Az energiaáramlás egy általános modellje az egyedek szintjén a 18.35. ábrán látható

HRBLOG.hu - HR Percek blog - A szervezeti kultúra, mint a ..

hogy megértsem azokat a lelki vonásokat, melyek erőszakos bűncselekményhez, gyilkossághoz, testi sértéshez vezetnek Témaválasztásomat a kíváncsiság és az érdeklődés vezérelte Kíváncsi voltam, miként befolyásolja a szociális környezet a bűnözést, hogy milyen hatással van a gyermekko A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása. Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői. A kőzetlemezek mozgása I-II. és mozgásaik következményei (A korábban tervezett 2 óra helyett az 1 órában történő feldolgozását javasolju kahelyek stb.) Az ember-gép-(munka) környezet kapcsolatának legmegfelelőbb kialakítása az ember fizikai és mentális adottsága-ihoz. Az embereknek fizikai (méret, súly, erősség stb.) és mentális korlátaik (memória, intelligencia stb.) vannak, a munkahelyek, munkaeszközök megtervezésekor ezeket figyelembe kell venni (a

bújt az üldözött: A tobozmirigy http://www

A légkör áramlásainak fizikai jellemzői, a mozgató fizikai hatások. A tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai hatások. A víz körforgása. A befagyó tavak. A jéghegyek. A szél energiája. Az időjárás elemei, csapadékok, a csapadékok ki-alakulásának fizikai leírása. A termik szerepe. (pl. a sárkányrepülőnél. Belső környezet minősége, épületek hőtechnikája 2. Épületek belső környezetének tervezési, komfort besorolási kategóriái az MSZ CR 1752.2000 és az MSZ 15251:2007 szerint. (hőmérséklet, légsebesség, friss levegő mennyisége). 3. Az ember és környezete közötti hőcsere; a termikus környezetet leíró hőmérsékletek Melyek a nemzetközi jog forrásai? a nemzetközi és belső jog közül valamelyiknek primátusa van másik felett. építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai biztonsági intézkedésekkel kell védeni. Elektronikus. biztonság: minősített adat csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet engedélyével rendelkező rendszeren. Most Q = 0 az adiabatikus szigetelés miatt, W = 0 mert a termodinamikai munka külso munka, s a környezet nem végzett a gázon munkát. Akármilyen gázzal is végezzük el a Gay-Lussac kísér­letet, a gáz új egyensúlyi állapota tehát mindig ugyanolyan belső energiájú, mint a kiindulási állapot volt. A hőmérsékletet mérni kell Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok lehetnek a fizikai környezet olyan jellemzői, mint a zaj, a hő, a nem elégséges megvilágítás, a szennyezett levegő, a kellemetlen szagok, a túlzsúfoltság, az elvonulási lehetőség hiánya

Elsősegély: mindent a sebekről - HáziPatik

Melyek a tanulásomat befolyásoló domináns tényezők? Belső, az Ön személyiségétől függő összetevők: A tanuláshoz egyéni és társadalmi szinten is elengedhetetlen tanulási kompetencia, A megszerzendő tudás hasznosíthatóságának, praktikusságának mértéke, A meglévő tudásszint, Tanulási képességeinket. A hormonok életműködéseket gyorsítanak vagy gátolnak, a testnedvek útján áramlanak és azokra a célsejtekre hatnak, melyek felületén megfelelő befogadó molekula (receptor) van.Sokszor nem a belső állandóság, hanem a környezet kihívásaira adott küzdelem a megfelelő válasz (stresszhelyzet) Belső Mosoly Közhasznú Egyesület felnőttoktatási intézmény (ikt.: 11227-1/2010-5100) 1 melyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását. /Allport/ környezet ingereire történő reagálásuk lassú, általában elégedettek az élettel. Szeretne belső szabályok, szerződési kötelezettségek Üzleti elvárások, •Melyek az elhelyezkedés jellemzői a közelben van-e repülőtér, vasút, veszélyes anyaggal dolgozó üzem, benzinkút, folyó stb. Fizikai környezet Követelmények a szerver szobára Fizikai környezet. Milyen a megfelelő szerver szoba? (2) 28 •Melyek a kialakítás jellemzői (álmennyezet , álpadló (antisztatikus), ablak, falak)? és a belső, vállalati telefonkönyveket, amelyek érzékeny információfeldolgozó eszközök helyét azonosítják, nem ajánlatos a nyilvánosság számára könnyen.

Üveg érem, érem összes érem különleges érmek normál

Lambda Systeme Beltéri burkolato

H Dr. Balogh László, Kecskemétiné Petri Adrien, Dorka ..

gov.h

Lego saturn v 92176 - 92176 92176 92176 item

A hang fizikai jellemzői. Alkalmazások: hallásvizsgálat. Hangszerek, a zenei hang jellemzői. Ultrahang és infrahang. A zajszennyeződés fogalma. Tudja, hogy a hang mechanikai rezgés, ami a levegőben longitudinális hullámként terjed. Ismerje a hangmagasság, a hangerősség, a terjedési sebesség fogalmát Milyen fizikai-kémiai változások zajlanak a magma lehűlésekor? (7.2.4.) Mik a szénhidrogének? (6.2.) Milyen kőzetek és ásványok vesznek részt a szén körforgásában? (3.1.2.) 2.2.3. Külső erők Jellemezze a külső és belső erők rendszerét. Példák alapján mutassa be a víz a szél és a jég felszínformáló. gabb környezet - iskola, család - közös gondolkodásra való felhívása is. A következő részben hét témát fogunk részletezni, melyek szorosabban kapcsolhatók a kutatási kérdé-seinkhez. A boldogságóra elméleti alapja - a pozitív pszichológia Hál Ember -Környezet (L- E): Ez az interfész az ember és a külső-belső környezete között lévő kapcsolatot foglalja magában. A belső munkahelyi környezet olyan fizikai körülményeket tartalmaz, mint például a hőmérséklet, a környező fény, a zaj, és a levegő minősége Az értelmi fejlődés megközelítése A gyermekek értelmi fejlődését legátfogóbban és a legnagyobb hatással Jean Piaget (1896-1980) svájci pszichológus írta le. Piaget előtt két, egymással szembeállított nézet uralkodott, a kizárólag az öröklés szerepét hangsúlyozó biológiai, érésközpontú, és a környezeti, tanulásközpontú megközelítés A mellpárnák: A mell legszembetűnőbb tollalakzatai, melyek csak a kínai és a chorrera (spanyol) galambfajta kizárólagos jellemzői. Kialakulásukat a szárnybúbok között vízszintesen futó tollforgó teszi lehetővé. Lágy tollal a forgó vonalától részben felfelé és a toroktájig érnek