Home

Kognitív tanuláselmélet

tanuláselmélet Megoldásközpont Pozitív Pszichológiai Magazi

  1. A kognitív tanuláselmélet az összetett, komplex tanulást vizsgálja. A külvilágból érkező információkat képesnek kell lennünk leképezni az agyunkban - azaz mentális reprezentációt létrehozni, és különböző műveleteket végrehajtani rajta. Mint ahogy a patkányok képesek arra, hogy mentális térképet hozzanak létre.
  2. A szociális-kognitív tanuláselmélet elsősorban az utánzással történő viselkedéselsajátítással foglalkozik. Dollard és Miller szerint az utánzás előfeltétele, hogy drive- redukció (megerősítés) kísérje. Mowrer szerint azokat utánozzuk, akiktől elsődleges megerősítéseket kapunk
  3. A kognitivizmus egy olyan tanuláselmélet, amely az elme belső tevékenységére és mentális folyamataira koncentrál. Richey, Klein és Tracey szerint Az, hogy a tanulók hogyan dolgozzák fel és alkalmazzák az információkat, megváltoztatja gondolkodásukat és belső mentális struktúrájukat

Általános pszichológia 1-3

3 tanuláselmélet az oktatástervezésben E-learning

A kognitív tanuláselmélet gyökerei a 20. század elején keresendők, és főként az alaklélektan képviselői (Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin), valamint Piaget és Bruner-hez köthetők. A személyiség dinamikus elmélete, mezőelmélet koncepció. Kognitív- és viselkedésterápia A ma már világszerte elterjedt terápiás módszer kialakulásának kezdete az 50-es évek végére tehető. A viselkedésterápia és a kognitív terápia önálló tudományágként és terápiás gyakorlatként formálódott, majd a 70-es években a kettő fúziójaként egységes elméleti rendszer és terápiás gyakorlat alakult ki A tanuláselmélet képviselői a kezdeti behaviorista nézeteken túllépve ma már a konstruktivista elképzeléseket részesítik előnyben. A tabula rasa ideájával szemben a kompetens csecsemő jellemzőit hangsúlyozzák és számolnak a fejlődő idegrendszer jelentőségével is. A kognitív szempontú interakcionalista. Szociális-kognitív tanuláselmélet A személyiség, tehát az információ feldolgozó rendszer működése, de főleg a kialakuló sémák szociális tanulás útján fejlődnek, más szóval társas (pl. szülői) megerősítések mentén alakulnak (instrumentális kondicionálás) A kognitív tanuláselmélet a kognitív folyamatokat (pl. tapasztalatok megjelenítésének, a belátás és az elvárások szerepét) kiemelő tanuláselmélet, a mechanikus jellegű ingerválasz és a megerősítési elméletektől eltérő tanuláselmélet. Tárgya a megismerés, a kognitív folyamatok feltárása

-Behaviorista tanuláselmélet -Kognitív tanuláselmélet -Konstruktív tanuláselmélet -Konnektivista tanuláselmélet -Gamification, mint tanuláselmélet • Intergenerációs konfliktusok és kezelésük Tartalomjegyzék 2. 3 • 1999. Április 20-án az amerikai Columbine város középiskolájában ké • tanuláselmélet • szociális tanuláselmélet • kognitív elméletek 3. Exisztencialista elmélet A szorongás etiológiája II. B. Biológiai elméletek 1. Vegetatív idegrendszer • Cannon • James-Lange elmélet 2. Neurotranszmitterek • noradrenalin • szerotonin • Glutamin, GABA 3. Agyi képalkotó eljárások • CT, MRI. 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Kognitív tanuláselmélet modellje a motiváció és metakognitív kontrol figyelembe vételével (Mayer, 2011) A modellel kapcsolatban kiemeljük a két párhuzamos ismeret feldolgozási, elsajátítási folyamatot: verbális illetve képi. Ezek szerint célszerű az információkat kétféle reprezentációs módban feldolgozni 1.1 Társadalmi kognitív tanuláselmélet. 1.1.1 Saját teljesítményérzet; 1.1.2 Reprezentatív tapasztalat; 1.1.3 Verbális bátorítás; 1.1.4 Érzelmi izgalom; 1.2 Genetikai okok; Az SWE 2 fejlesztési fázisa vagy kontextusa; 3 Az önhatékonyság és a pályaválasztás elvárása; 4 Lásd még; 5 irodalom; 6 webes link; 7 egyedi. A szociális tanulási elméletről beszélve nem szabad megfeledkezni a. Bobo baba kísérletről. Ezzel a kísérletezéssel Bandura rámutatott arra, hogy a kísérlethez hasonlóan a gyermekek is befolyásolják az egyének cselekvései a társadalomban, mivel különböző egyénekre figyelnek Kognitív tanuláselmélet Felfogása szerint a pszichés fejlődés a világ megismerő ábrázolásának és szemléltetésének (kognitív reprezentációjának, illetve rekonstrukciójának, lásd konstruktivizmus) folyamatos differenciálódásán keresztül valósul meg

12.4. Tanuláselméletek Pedagógiai pszichológia jegyzet ..

A szociális tanulás elméletét gyakran a hagyományos tanuláselmélet (azaz a viselkedésmód) és a kognitív megközelítés. A Skurutól eltérően a Bandura mindig is kulcsfontosságú szerepet játszott a tanulásban a mentális (kognitív) tényezőkben, meghatározva a tanítványokat, mint aktív tárgyakat az információk. Alma a fán - A tanulás jövője 1. 5. Konstruktív tanuláselmélet, tanulási eredmények mérése - interjú Nahalka Istvánnal. Napjaink sokféle változásának eredményeképp mást gondolunk hasznos tudásnak, mint akár ötven évvel ezelőtt. A társadalmi, gazdasági, kulturális átalakulások a pedagógia világát sem hagyják. kognitív modellje (SCT) a reciprok determinizmust hangsúlyozza a személy és környezete interakciójában: az elmélet szerint az emberi viselkedés a sze - Koncepciója szerint - amelynek alapjául a szociális tanuláselmélet szol-gált - az elért (pszichés és viselkedéses) változásokat egyazon közös kogni

kognitív tanuláselmélet kidolgozói képviseltek, és amely kompetenciamodell néven vált ismertté (HOLTZ et al. 1982). E szerint az aktuális tanulási és viselkedésproblémák nagymértékben szituáció - vagy személyiségfüggõek. A gyermekek magatartása tehá Az andragógia és a tanuláselméletek. Az andragógia interdiszciplináris tudomány: társtudományai a pedagógia, pszichológia, szociológia, kommunikációelmélet és vezetéstudomány stb. Ezen társtudományok is gondolkodnak a tanulásról és annak folyamatáról. A tanuláselméletek arra a kérdésre válaszolnak, hogy mi a. A kognitív viselkedésterápia tanuláselmélet alapú, irányított, a 3 irányzat közül a terapeuta legaktívabb bevonódását igénylő, intenzív pszichoterápia. A viselkedés terápiás elemek praktikus, általában könnyen alkalmazható, egyszerű feladatok. Itt alkalmazunk relaxációs technikákat is a szorongás leküzdésére, a.

Konstruktív tanuláselmélet A kognitív pszichológia egyik alapfeltevése, hogy az új ismereteket a tanulók nagymértékben maguk konstruálják meg. Nem egyszerűen hozzáadják az új információt meglevő ismereteik tárházához, hanem összekapcsolják azt a már meglévő ismeretstruktúráikkal és új relációkat. Tanuláselmélet. a Wikipedia-ból, a szabad enciklopédiából. A tanulási elméletek olyan modellek és hipotézisek, amelyeket a tanulási folyamatok pszichológiai leírására és magyarázatára használnak. A tanulás bonyolult folyamatát a lehető legegyszerűbb elvekkel és szabályokkal magyarázzák A SZEMÉLYISÉGLÉLEKTANBAN (szociális tanuláselmélet: kondicionálások, egyéni különbségek, a személyiség konzisztenciájának kérdése, személyiségkép) A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁBAN (attitűd instrumentális és szociális igazodás funkció, attidűdök és viselkedés kapcsolata) IV. KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA. GYÖKEREI A klasszikus retorikai aranyszabályok mellett a pszichoanalízis, a tanuláselmélet és a kognitív megközelítés receptjeit hangsúlyozza: a pszichoanalízis kapcsán az öntudatlan hatások kiaknázását, a tanuláselmélet szerint a figyelemfelkeltés-megértés-érvelés-elsajátítás-cselekvés-paradigmát, a kognitív.

Piaget tanuláselmélete - Wikipédi

Összefoglalva, a szociális-kognitív tanuláselmélet továbbra is meghatározónak tartja a környezet szerepét a viselkedés alakításában, de a klasszikus behaviorizmushoz képest bővíti ezt a környezetet a társas hatásokat figyelembe véve, illetve a személyiség tapasztalatainak szerepét is figyelembe veszi a környezeti. Albert Bandura kanadai származású pszichológus '60-as években végzett kísérletsorozata az obszervációs (megfigyelésen alapuló) tanulás mindmáig egyik leghíresebb demonstrációja. Az ún. Bobo baba-vizsgálatok a szociális tanuláselmélet irányzatába illeszkedtek, amely az utánzás szerepét hangsúlyozza az emberi viselkedés alakulásában Tanuláselmélet - viselkedésterápia Kognitív megközelítés - kognitív terápia Pszichodinamikus etiológiai elméletek - pszichodinamikus terápiák Egyéb lehet őségek szupportív terápia családterápia csoportterápia. Tanuláselméleti háttér Obszesszi ók - kényszergondolatok szociális tanuláselmélet (~), környezeti kontingenciákra adott válaszok, de kognitív folyamatok, reprezentációk, következmények megbecslése A ~ például objektív megfigyelésre törekszik és ellenlábasa az introspektív (önmegfigyelő) pszichológiának, ahol önmagunkat figyeljük meg. Persze most leegyszerűsítve írom. 2 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola A motiváció és tanulás kapcsolatának vizsgálata: fókuszban az önmeghatározás elmélet DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Benke Marian

Tanuláselmélet - tanulásfelfogás 17 I.6.2. Paradigmaváltás - kopernikuszi fordulat 18 I.6.3. Kommunikációs technológia 20 Kognitív forradalom 26 II. ELMÉLETI KERETEK 28 II.1. Az episztemológiák modellezése a paradigma elmélet tükrében 28 II.2. A tanulásfelfogások modellezése a didaktika tipológia tükrében 32. Mindenekelőtt a kognitív tanuláselmélet és a hozzá kapcsolódó aktív tanulási modell, valamint a formatív értékelési rendszer korszerűsége igazolódott be. A 7-12 évfolyamos integrált természetismeret tankönyv A társadalmi vagy kognitív tanuláselmélet szerint az egyének cselekvéseit nagyrészt az határozza meg, hogy hogyan értelmezik a környezetet, illetve a környezet egyes vonásait, de ez az értelmezés nem feltétlenül felel meg a tényleges körülményeknek. Meg lehet különböztetni a viselkedés tanulását és megvalósítását Az észlelt énhatékonyság a szociális-kognitív tanuláselmélet keretében értelmezhető (Bandura, 1986). Eszerint az észlelt énhatékonyságot az emberek döntései határozzák meg, amelyek során képesek viselkedésüket úgy szervezni, hogy a kitűzött céljaikat elérjék

Az agresszió mint tanult válasz - szociális tanuláselmélet (Bandura) Agresszióelméletek (3) Az elmélet jellemzői: a megerősítés + kognitív folyamatok együttes figyelembe vétele; a megfigyelésen alapuló behelyettesítő tanu- lás jelentősége; az agressziót tanult válasznak tekinti; az agresszió csak egy a frusztráló. Konstruktív tanuláselmélet A kognitív pszichológia egyik alapfeltevése, hogy az új ismereteket a tanulók nagymértékben maguk konstruálják meg. Nem egyszerűen hozzáadják az új információt meglevő ismereteik tárházához, hanem összekapcsolják azt a már meglévő ismeretstruktúráikkal és új relációkat Fontos tényezők a megfigyelő észlelési, kognitív képességei, de befolyással bírnak az olyan jellemzők is, mint az önértékelés és a modell iránti attitűd, stb. 1999). Ezek alapján a drogfogyasztás kialakulása a szociális tanuláselmélet kereteiben is értelmezhető, vagyis a későbbi drogfogyasztó életének egy. lis-kognitív tanuláselmélet keretében értelmezhető (Bandura, 1986). Eszerint az észlelt énhatékonyságot az emberek döntései határozzák meg, amelyek során képesek viselkedésüket úgy szervezni, hogy a kitűzött céljaikat elérjék. A tanár énhatékonyságának alapélménye az, hogy a pedagógus bízik abban kognitív szükségletek; 84. Az egyik kilóg: humanisztikus megoldás; aggregációs megoldás; interakciós megoldás; személycentrikus megoldás; 85. Az affektusok magyarázatára a klasszikus kondicionálás elvét alkalmazza a(z) szociális tanuláselmélet. pszichoanalízis. humanisztikus pszichológia. kognitív pszichológia. 86

tanuláselmélet a viselkedésre és a viselkedésváltozásra helyezi a hangsúlyt, s nem veszi figyelembea tanulás kognitív szféráját, az események belső földolgozását és intellektu-ális értékelését. Ezzel a kérdéssel a viselkedés és viselkedésváltozás kognitív elmélet terápiás folyamatokban is (különös tekintettel a kognitív és viselkedésterápiára), ezért fontosnak tartjuk, hogy a legfontosabb terápiás módszereket, indikációs területeket és irányelveket is bemutassuk Mindenekelőtt a kognitív tanuláselmélet és a hozzá kapcsolódó aktív tanulási modell, valamint értékelési rendszer jobb megértését segítették elő ezek az írások. Az alábbiakban a tanári kézikönyv (Ken Dobson: Teaching for active learning) azon részeire reflektálok, amelyeket a természetismeret tantárgyi koncepció. Kognitív fejlődéselmélet Míg a szociális tanuláselmélet a környezeti feltételekre helyezi a hangsúlyt, addig az erkölcsi szocializáció kognitív elmélete szerint az erkölcsiség kiala-kulása a gondolkodás fejlődésében gyökerezik (Piaget, 1965). Ezt a nézete Marsha Linehan tankönyve összefoglaló terápiás megközelítést nyújt, amelyben kreatívan integrálja a tanuláselmélet, a kognitív terápia, a viselkedésterápia, a pszichoanalitikus módszer és a rendszerszemlélet leghatékonyabb elemeit

Viselkedésterápia - Kognitív és sématerápiás közpon

Úgy gondoljuk, hogy az Olvasó ideje túl drága ahhoz, hogy új fogalmak bemagolására pazarolja, ezért a kognitív tudományok és a tanuláselmélet legújabb kutatási eredményeinek felhasználásával egy minden érzékszervre ható anyagot állított össze a szerzőpáros. Az Agyhullám: Java képileg is izgalmas formátumát úgy. Klasszikus tanuláselmélet . Míg a formális zeneoktatás gyökerei legalább olyan mélyre nyúlnak vissza, mint az egyiptomi héberek vagy az ókori görögök, kihívások merültek fel, amikor a zene specializálódott és technikailag bonyolultabb lett az ie. 5

A hatvanas években kialakított módszer elméleti alapjaiban különböző terápiás megközelítések közös látásmódját ötvözték, és gazdagították tovább folyamatosan. Így kapott benne helyett többek közt a pszichodráma, a családterápiás megközelítések, a szociálpszichológia alapelvei, a tranzakcióanalízis. Kognitív viselkedésterápia: a viselkedésterápiák az egyén és környezete közötti kapcsolatban bekövetkező zavarok megszüntetését célozzák. Céljuk a hibás alkalmazkodás eredményeként létrejött maladaptív viselkedésformák kedvező irányú befolyásolása, új magatartásformák kialakítása a tanuláselmélet.

  1. den érzékszervre ható anyagot állítottunk össze. Az Agyhullám: Java képileg is izgalmas formátumát úgy terveztük meg.
  2. A szociális tanuláselmélet (Bandura), a szociális-kognitív tanuláselmélet (Mischel). 8. Személyiség tipológiák. Temperamentum típusok (Hyppokratesz-Galenosz). Testalkati típusok (Kretschmer, Sheldon). Attitüd szerinti tipológiák (Jung, Rotter, Witkin)
  3. • kognitív interakcionista tanuláselmélet (Jean Piaget) • legközelebbi fejlődési zóna és állványozás-elmélet (Lev Vigotszkij) a humanisztikus pszichológia eredményei, különös tekintettel: • személyközpontú, fejlődés alapú megközelítés (Carl Rogers
  4. nemi szerep fogalma pszichoanalitikus elmélet szociális tanuláselmélet kognitív fejlődés elmélete nemi-séma elmélete Kutatások Orville G. Brim tanulmánya A családstruktúra és a gyermekek nemi szerep tanulása közötti összefüggésekről Az eredmények azt mutatták, hogy jelentősen gyakoribb volt a másik nemre.
  5. pszicholingvisztika, a pszichológia, a kognitív tudományok és az általános pedagógia területéről származó releváns eredményeket is. 1.3. A TUDÁSFOGALOM ÉRTELMEZÉSE A pedagógia kutatások fókuszában áll a tanítás-tanulás komplex folyamataina
  6. Ugyanakkor a kognitív torzításokkal kapcsolatosan kevés empirikus tanulmány látott napvilágot, melyek legtöbbje csak a kognitív torzítások jelenlétét igazolta szerencsejátékosoknál. Szükséges lenne mélyebben megismerni ezt a területet és meghatározni, hogy a kognitív torzítások milye

7.4. A szociális-kognitív tanuláselmélet 92 7.4.1. A megfigyeléses tanulás 92 7.4.2. A modellválasztás tényezői 92 7.4.3. A megfigyeléses tanulás feltételei 93 7.4.4. A szociális megerősítés formái 94 7.4.5. A szociális tanulás kognitív elemei 94 7.4.6. A külső-belső kontroll 9 Méret: 29 cm x 20 cm. ISBN: 963-389-713-. Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Értesítőt kérek a kiadóról. Értesítőt kérek a sorozatról. A beállítást mentettük Kognitív képességek gyermekkorban, Piaget szakaszelmélete Órai anyag 10. A gyermekkori fejlődés szakaszai, csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor Órai anyag 11. Serdülőkori fejlődés, James Marcia 4 identitásszintje Órai anyag 12. A személyiség és társas kapcsolatok fejlődése, pszichoszexuális fejlődés. Définitions de Behaviorista elméletek, synonymes, antonymes, dérivés de Behaviorista elméletek, dictionnaire analogique de Behaviorista elméletek (hongrois

* Szociális tanuláselmélet (Pszichológia) - Meghatározás

Movie filmed in Albany N.Y. 2021. The Albany Film Commission remains very active in assisting feature and independent filmmakers who frequently express an interest in filming in this area Ausubel közzétette a tanuláselmélet legfontosabb könyvét, Poktatási pszichológia: kognitív szempont, 1968-ban, második kiadása 1978-ban. Ő volt az egyik első kognitív teoretikus, amikor a viselkedés volt a domináns elmélet, amely a leginkább befolyásolta az oktatást szociális tanuláselmélet: a viselkedést bels ő kognitív folyamatok is irányítják (Atkinson, 500.o) mindez a kognitív megközelítés alapja, mely viselkedés mögötti mentális folyamatok tanulmányozását célozza - megismerés, megértés, információfeldolgozás, hipotézisek alkotásának folyamata A kognitív terápia célja a hibás, káros, maladaptív gondolkodási mintázatok felismerése és megváltoztatása. A kognitív terápiás elemek abban segítik a pácienst, hogy felismerjék hibás gondolkodási folyamataikat, azonosítsák a gyakran visszatérő negatív automatikus gondolatokat, amelyek a legkülönbözőbb. A szociális tanuláselmélet a viselkedésre és a viselkedésváltozásra helyezi a hang-súlyt, s nem veszi figyelembe a tanulás kognitív szféráját, az események belső földol-gozását és intellektuális értékelését. Ezzel a kérdéssel a viselkedés és viselkedésváltozá

Főbb tanuláselméletek kialakulása timeline | Timetoasttanuláselméletek timeline | Timetoast timelines

Tanuláselméletek, konstruktivizmus Net of my min

Ausubel kiadta a tanuláselmélet legfontosabb könyvét, a Poktatáspszichológia: kognitív nézőpont1968-ban, második kiadásával 1978-ban. Ő volt az egyik első kognitív teoretikus abban az időben, amikor a behaviorizmus volt a domináns elmélet, amely leginkább befolyásolta az oktatást A kognitív irányzat szerint az ember a külvilágról modellt épít. A tanulás ennek megfelelően a külvilág interiorizálásaként fogható fel. A tanárnak oda kell figyelnie, hogy jó modellt nyújtson a szavai és metakommunikációja által. egy tanuláselmélet a digitális korszak számára címmel. Ez volt az első szakmai. kognitív interakcionista tanuláselmélet (Jean Piaget) személyközpontú pszichológia (Carl Rogers) kommunikáció és konfliktuskezelés (Thomas Gordon) erőszakmentes kommunikáció (Marshall Rosenberg) pozitív pszichológia eredményei, különös tekintettel: flow-elmélet, kreativitás kutatások (Csíkszentmihályi Mihály

PPT - ELTE Budai Sportoktató Akadémia PowerPoint

Tanuláselmélet és keresztény vezetőség - Tonhal Prémiu

Kognitív szemlélet: ami történik a személlyel, egyéni mintázaton alapul. Kognitív terápiák: - ugyanannak az eseménynek különböző jelentése van az egyén számára, - jelentés határozza meg, hogyan reagálok, - emocionális megbetegedés oka a valóság ingereinek hibás feldolgozása, - ezek a problémák tanult attitűdök. • Tanuláselmélet. • Szociális-kognitív tanuláselmélet. • Az emberek elvárásokat (expektancia) alakítanak ki arra vonatkozóan, hogy egy viselkedés a kívánt eredményre vezet-e. Kontrollhely elváráso Hogyan fejti ki a kognitív fejlődés elmélete a devianciát . A kognitív fejlődés elmélete szerint a bűnözői és deviáns magatartás abból adódik, ahogy az egyének az erkölcs és a törvény köré szervezik gondolataikat. Lawrence Kohlberg, fejlesztéspszichológus elmélete szerint az erkölcsi érvelésnek három szintje van. Az első szakaszban, amelyet úgy hívnak, hogy a. tanuláselméleti perspektíva 12. fejezet: kondicionáláselméletek oldal) carver, scheier, (2006): 12. fejezet: kondicionáláselméletek. in.: uők anyagok térfogata állandó. Ez a kognitív megközelítés ebben az esetben nem számolt a gyerekek belső képeivel, és saját, számukra logikusan megalkotott magyarázataival. A tanuláselmélet képviselői meg vannak győződve arról, hogy ebben az esetben evvel a kísérlettel sikerült bebi

3.1. A szociális tanulás Pedagógiai pszichológia jegyzet ..

17. Tétel Learn with flashcards, games, and more — for free A kognitív komplexitáshoz kapcsolódik a viselkedési komplexitás kifejezés , amelyet egyes kutatók a szervezeti tanulmányokban, a szervezeti kultúrában és a menedzsmentben használnak. Lásd még. A jelölések kognitív dimenziói; Kognitív ergonómia; Öntudat; Általános szemantika; A gondolkodás nyelve; Tanuláselmélet (oktatás A tanuláselmélet több szakaszra bontja a gyerekek kognitív fejlődését. A harmadik szakasz a konkrét műveleti szakasz, ennek egyik mérföldköve az eltávolodás az egocentrizmustól fázis. Ebben a szakaszban tanulja meg a gyerek, hogy más emberek mást gondolhatnak a dolgokról Továbbá Tolman munkássága segített abban, hogy az állatkísérletek, a tanuláselmélet vagy éppenséggel a behaviorizmus az amerikai pszichológia éltető erejévé váljon. Ezenkívül Tolman kognitív behaviorizmusa nagy hatást gyakorolt a kognitív pszichológiára, előkészítette számára a terepet

A szociális tanuláselmélet a kognitív folyamatok jelentőségét hangsúlyozza. Mivel az emberek képesek a helyzeteket szimbolikusan reprezentálni, ezért előre láthatják cselekedeteik valószínű következményeit, és ennek fényében megváltoztathatják viselkedésüket. A szociális tanuláselmélet a megfigyeléses tanulás. Elméletében és módszertanában a különböző elméleti megközelítéseket és azok gyakorlati alkalmazásait hangolja össze, alkalmazza, ezen megközelítések közös látásmódját képviseli (pszichodráma, Gestalt-terápia, pszichoanalízis, rendszerszemlélet, tranzakcióanalízis, kognitív tanuláselmélet. Multimédia oktatási tervezési elvek . A kognitív terhelés elméletével, mint motiváló tudományos előfeltételével, olyan kutatók, mint Richard E. Mayer , John Sweller és Roxana Moreno, a tudományos irodalomban létrehozták a hatékony tanulást elősegítő multimédiás oktatási tervezés alapelveit. Ezen elvek közül sokat teszteltek a mindennapi tanulási. E tanuláselmélet nem különböztet meg - és főként nem állít egymással szembe - ismereteket, készségeket, képességeket, ennél fontosabbnak tartja a tudás építését. A kognitív rendszer nem minden tanulóban épül egyformán. A tanulás során természetesen igyekszünk koordinálni a gyerekek tevékenységét. A kognitív folyamatokat a tanulók és tanítók számára egyaránt követhető, és követendő, szabályokba foglalt tanuló tevékenységek alakítják. Fontos szerepet tulajdonít azonban az egyéni kompetenciáknak is, melyeknek fejlesztése a monologikus tanuláselmélet kiemelt célja. Az új pedagógiai modell fontos része az. A kognitív tudomány néha megfeledkezik arról a társas közegről, amiben a viselkedés létrejön, és sokszor érzem úgy, hogy a tanulót egy vákumban képzeli el. Természetesen akad jópár dícséretes ellenpélda is (pl. Goldstone & Gureckis , 2009 ), de alapvetően a tanuláskutatás kognitív megközelítése az egyéni.