Home

Elte magyar szemináriumi dolgozat

Legfontosabb dokumentumok - ELT

 1. áriumi dolgozat terjedelmének alsó határa 12.000 leütés. A dolgozatnak legalább öt, az adott tárgyhoz kapcsolódó szekunder szöveg ismeretéről kell tanúskodnia. Ennek a követelménynek csak abban az esetben nem szükséges megfelelni, ha az adott témával kapcsolatban még nem született ennyi publikáció
 2. SZEMINÁRIUMI DOLGOZAT TÉMAJAVASLATAI 1. A Halotti Beszéd és Könyörgés egy részletének több szempontú nyelvtörténeti elemzése 2. A Halotti Beszéd és Könyörgés utóélete magyar szépirodalmi szövegekben 3. Az Ómagyar Mária-siralom egy részletének több szempontú nyelvtörténeti elemzése 4
 3. áriumi dolgozatok alapvet ı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter) 1.1 Általános alaki (formai) szempontok - A dolgozat szerkesztésénél 12 pontos bet őméretet, és 1,5-es sorközt alkalmazzon. Javasolt bet őtípus: Times New Roman

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok bordó füzetei mintául szolgálhatnak.) 2.3. Röviden mutassuk be az adatközlőnk nyelvjárási jellemvonásait (ha van ilyen)! 2.4. A dolgozathoz mellékelhetjük a szakszókincsjegyzéket is! Megj.: A dolgozat csak a szövegfelvétellel együtt fogadható el Ha magyar filmeket szeretnénk inkább nézni, akkor egy magyar oldal pont ezt a szolgáltatást nyújtja, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet jóvoltából. A MandaTéka nevű online filmtár nemrég kezdte meg a működését. Jelenleg 237 filmmel reldelkezik, ezeket pedig kölcsönzési díj fejében tekinthetjük meg.Egy. Biopoétika a 20-21. századi magyar lírában konferencia. Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének rendezvénye. 2021. június 24. - 2021. június 25. Zoom (online) Közelítések a kortárs magyar költészethez (online konferencia) A Hagyomány és újítás az irodalomban kutatócsoport rendezvénye A klasszikus szemináriumi dolgozat. Mi a feladat? Itt, a 131-160. oldalon konkrét javaslatokat is találhatnak, ezek azonban néhány ponton eltérnek a (mind a magyar, mind a külföldi) művészettörténeti irodalomban követett gyakorlattól. Így pl. könyvek esetében szinte mindig csak a megjelenés helyét adjuk meg, a.

Az értékelés alapja a kötelező szemináriumi dolgozat és a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény. Választható tanegység, előfeltétele az első szigorlat teljesítése. Teljesítésének módja gyakorlati jegy. MRN-671 Modern magyar irodalom I. (előadás, 2 kredit, 2 óra Helyette be kell nyújtani a BA szakdolgozatot, 2-3 egyéb a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó írásművet (publikáció vagy szemináriumi dolgozat) és egy max. két lap terjedelmű motivációs levelet, melyben a jelentkező felvázolja eddigi tevékenységét és a mesterszakos tanulmányokra vonatkozó terveit Dolgozatírás esetén a dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. Tematika: Filozófiai problémák József Attila verseiben A szemináriumi foglalkozásokon József Attila verseinek filozófiai elemzésével foglalkozunk. Irodalom: Kötelező irodalo

A pszichológia MA szakon készítendő szakdolgozat alkalmazott részének követelményei 2016 őszétől. Az alkalmazott témabejelentő lap leadási határideje: a tervezett benyújtás félévében a szorgalmi időszak második hetének vége (pénteki nap). VÁLTOZÁS: A 2020/2021-es tanév őszi félévében a távolléti. Amennyiben a témát nem mi választjuk - mint például legalábbis részben egy szemináriumi dolgozat esetében -, akkor is hasznos lehet számunkra, hisz hozzásegít gondolataink rendszerezéséhez, fogalmazási készségünk javításához, ugyanakkor kipróbálhatjuk magunkat a történettudomány területén. A távlati cél azonban. ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet szemináriumi dolgozat és a szakdolgozat legfontosabb műfaji követelményeit, különös tekintettel a témaválasztás, a strukturálás, az érvelés, a stílus, a hivatkozások és az irodalomjegyzékek A kortárs magyar művészeti közegben aktuálisan jelen levő trendek. •Beadandó szemináriumi dolgozat(40%). Szemináriumi dolgozat féloldalas írásbeli tervének leadása november 1-jéig. A dolgozat anyagának prezentálása tíz percben a félév végéig. •Írásbeli vizsga a félév végén (40%) Lábjegyzetek, hivatkozások, bibliográfia készítése szemináriumi dolgozatokhoz Bartus Dávid, ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék 2018

Szemináriumi dolgozat - HTML gyakorlat - ELTE KIT

 1. A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék kurzusai a 2018/2019-es tavaszi félévre
 2. Kogutowicz Károly (1886-1948) geográfus, egyetemi tanár, Kogutowicz Manó, az első magyar térképkiadó cég, a Magyar Földrajzi Intézet alapítójának fia, apja halála (1908) után az intézet igazgatója.Az évtized végén lemondott igazgatói címéről, majd az Állami Térképészeti Intézetnél vállalt munkát
 3. 2 féléves/4 féléves magyartanár mesterképzési szak felvételi követelményei I. Írásbeli szakasz: 25 pont A következő dokumentumokat kérjük eljuttatni a Tanárképző Központ részére a felvi.hu-n keresztül.a.) motivációs levél, melyben többek közt a jelentkező beszámol a szak választásának okairól b.) szakmai önéletrajz II..
 4. Elsőéves magyar és történelem szakos hallgatóként még én is csak ízelítőt kaptam az egyetemi életből, de remélem, szolgálhatok néhány hasznos információval azon elvetemült diáktársaimnak, akik szintén a BTK felé kacsingatnak
 5. A pályázatot elektronikus úton a nevelestudomany@ppk.elte.hu címen kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:2021. szeptember 17-e 12:00 óra A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak

tunde@magyar-irodalom.elte.hu . A meghirdetni kívánt kurzus címe: (40 %), kiselőadások (30 %) és szemináriumi dolgozatok (30 %) alapján. A szemeszter értékelése önállóan elkészített munka vagy szemináriumi dolgozat alapján történik. Oktató neve A dolgozat elvárt terjedelme normál formai beállításokkal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5 cm oldalszegély, 1,5-es sorköz) nettó 8-10 oldal. Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban írtaknak megfelelően kötelező Magyar alapszak- folklorisztika specializáció 2006, 2007, 2008, 2009-ben felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy. K = kollokvium. Sz = szigorlat. V = vizsga. k = kötelező tanegység. kv = kötelezően választható tanegység. v = választható tanegység (szerda). A dolgozat leadási határideje 2016. május 18. (szerda) Azok, akik részt vennének a . májusi szakmai terepgyakorlaton, mindenképpen valamilyen az . Encsi járás. sal kapcsolatos témát válasszanak. A terepgyakorlati tapasztalatok felhasználásával a szemináriumi dolgozat utólagosan módosítandó minősített szemináriumi dolgozatok/kisesszék Ebben az esetben a dolgozat (előzéklapján a korábban megszerzett érdemjeggyel, 5. sz. nyomtatvány) kerülhet be a portfólióba; ilyenkor a szemináriumvezető vagy az érdemjegyet adó oktató egyúttal témavezetőnek és bíráló tanárnak is minősül

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intéze

magyar nyelvű Europass-önéletrajzzal, egy szabadon választott, maximum 12 ezer karakteres írással (cikk, interjú, tudósítás, kritika, szemináriumi dolgozat része vagy akár novella) a kommunikacio@elte.hu címen, 2015. január 15-ig lehet Dolgozatírás esetén a dolgozat beadását követően a dolgozat témájáról folytatott beszélgetésben alakul ki az érdemjegy. A jegyszerzést lehetővé tevő verselemző előadások megtartására az utolsó órán a június 7 (csütörtök) 12 órás időpontot választottuk ki Keszler B. - SiptárP. - Tóth E., Kis magyar helyesírás (Akadémiai Kiadó, 2016), pp. 97-98. Egy szemináriumi dolgozat. Egy szemináriumi dolgozat szerkezete •Címlap/fedőlap •Maga a dolgozat •Lábjegyzetek •Hivatkozások •Bibliográfia, felhasznált irodalo

ELTE M&X0171;vészettörténeti Intéze

 1. áriumi dolgozat: tanulmány formájú, problémafelvető vagy elemző dolgozat (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) a referátum témájából (az érdemjegy 40%-a) A dolgozatban legalább 3 tanulmányt alaposabban, további 3 szöveget bizonyos elemeiben kell hivatkozni
 2. áriumi dolgozat formájában. A dolgozatban középkori és modern forrásokat dolgoztam fel összehasonlítva az egyezéseket és eltéréseket. Középkori források az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén.
 3. áriumi dolgozat, amit eredetileg is elektronikusan küldenek el, jelen esetben ezt is fel Az Erasmus-hallgatók tapasztalatai hasonlóak a magyar nappali hallgatók tapasztalataihoz. Ő
 4. imum 50%-a idegen nyelvű). A 20 darab hivatkozásnak az irodalmi áttekintés fejezetben kell megtalálhatónak lennie. Amennyiben a dolgozat módszertani fejezetet is tartalmaz, úgy a szakirodalmi és módszertani feldolgozásban együttesen is lehet teljesíteni a 20 hivatkozást, d
 5. áriumi dolgozat, TDK dolgozat, stb.) tud felmutatni a tanszék kutatási és oktatási.

A szemináriumi dolgozat/kisesszé formájú írásbeli feladatokkal kapcsolatosan célszerű mind a diákoknak mind az oktatóknak (pl. az eredeti szemináriumi dolgozatok néhány féléven keresztüli megőrzésével) szem előtt tartaniuk azt a lehetőséget, hogy a 2010. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatók esetében portfóliós. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 256-263. 32. HAJD Szemináriumi dolgozat, ELTE BTK. Kézirat. 54. KOVÁCS ALAJOS 1930. A nevek és névváltoztatások statisztikája . Magyar Statisztikai Szemle 8: 228-239 A legelső esemény, amivel én foglalkoztam, az egy február 15-i 2012-es vonulás volt, ami az ELTE TáTK elől indult. Ebből aztán született egy szemináriumi dolgozat, és ekkoriban diplomáztam alapszakon is. Azelőtt én már TDK-ztam, de egy más témával, ami történeti elitkutatás volt Tudományos konferenciát szervez az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke. Tájékoztatás a szemináriumi csoportváltásról. Félévkezdés - 2019/2020. I. félév A dolgozat A magyar felsőoktatási jog története címet viseli •Tudományos szövegek (szemináriumi dolgozat, szakdolgozat, tanulmány) írása •Ez a féléves kurzus egy hosszú út első állomása. Folytatása a második félévben (könyvtári ismeretek), majd szakdolgozati szeminárium. Később is, egészen phd-ig. •Az elsajátítandó készségek hasznosak a tudományon kívül is

Magyar Szak, Irodalom - Tanegységleírások - Elt

Ez lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció, lehetőség szerint legalább 10.000 leütés terjedelemben (hangsúlyozottan javasoljuk, hogy amennyiben a jelentkező filmes témában írta BA szakdolgozatát, akkor a szakdolgozatot nyújtsa be!) Szemináriumi dolgozat Dr. Dobszay Tamás habilitált egyetemi docens órájára 2016/17 I. félévében. A szöveget kizárólag a szerző és a forrás megjelölésével szabad felhasználni. Dolgozatom témája a 19. század első felében történő reformkorszak hatásai a hazai településekre, kiemelt tekintettel a városokra A szemináriumi kreditek megszerzéséhez szükséges követelmény: Órai részvétel és rövid (4-6 ezer karakteres) önálló dolgozat saját, választott témából, a tárgyalt fogalmakhoz kapcsolódóan. Kód: BBN-BUD11-103.21 Kredit: 3 Órarendi idő: szerda 16:00-17:30 Oktató: Dr. Szegedi Mónika . A dalai lámák teokratikus állam ELTE Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék Rákóczi út 5., H-1088 Budapest, Tel.: (36-1) 460-4416 A magyar nyelvű honlap különlenyomat, cikk másolata vagy egy szemináriumi dolgozat vagy más tudományos munka

Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd, és november elején folytatja a többi témával, a másik csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Vér tanárnővel, majd november elejétől kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra. 1. szeptember 11. Bemutatkozás. Historiográfiai. dolgozat közlésére törekedjünk. Gáspár Szeréna és Szanyi István tanulmánya egyaránt első helyezést ért el a regionális TDK-versenyen, míg Molnár Sándor szakdolgozatának, Molnár Andrea pedig terjedelmes szemináriumi dolgoza-tának rövidített változatát bocsájtotta rendelkezésünkre. Csíki Ottó egy évbe Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete 2016 májusában TDK-felkészítő tréninget szervez tudományos diákköri dolgozat elkészítését tervező hallgatóknak. A háromalkalmas tréningre az ELTE BTK minden diákja jelentkezhet, azonban előnyt élveznek az Ókortudományi Intézet TDK-munkát végző vagy idén. ELTE Eötvös József Collegium Szabadon szolgál a szellem Angol-Amerikai Műhely 3 a tutoron vagy a műhelytitkáron keresztül juttat el a Műhely vezetőjéhez. A dolgozat a Műhely vezetőjének előzetes engedélyével részben egy adott félévi szemináriumi dolgozat anyagára is épülhet, illetve az esetleges szakdolgoza

ELTE Filmtudomány Tanszék kurzusleírás 2/1 oldal Kurzus kódja(i): FLMD-232.20 FLMD16-312.13 FLMD-312:20 Kurzus címe: Magyar rövid- és nagyjátékfilmek a hatvanas évektől napjainkig Tanár neve: Gelencsér Gábor Kurzus időpontja, helye: hétfő 09.00-10.30 -135 Kurzus típusa: szeminárium Kurzus leírása ELTE Filmtudomány Tanszék kurzusleírás 2/1 oldal Kurzus kódja(i): FLMD16-312.14; FLMD-312.77 Kurzus címe: 1968 reprezentációja a magyar filmben Tanár neve: Gelencsér Gábor Kurzus időpontja, helye: kedd 12.30-14.00 stúdió Kurzus típusa: szeminárium Kurzus leírása

BA magyar - ELT

HACK Péter). ELTE Eötvös Kiadó. Budapest, 2015. BÓCZ Endre - FINSZTER Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Budapest 2008. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. A szemináriumokon a számonkérés formája, gyakorisága: Három zárthelyi dolgozat eredménye alapján megszerzett érdemjegy Kurzus teljesítése: - Három zárthelyi. ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. A szégyen című konferencia arra vállalkozik, hogy lehetőséget teremtsen a szégyen elméleti megközelíthetőségeinek feltárására, rámutasson megjelenési formáira és helyére az aktuális kulturális-művészeti diskurzusokban, valamint bemutassa társadalmi, irodalmi és. A félév végére a hallgatók szemináriumi dolgozat formájában önálló elemzést készítenek egy-egy választott szövegrészből. A jegyszerzés feltételei: Értékelés az órai részvétel és a szemináriumi dolgozat alapján. Szakirodalom: Az adott bibliai szakaszokhoz és vizsgálati módszerekhez kapcsolódik, s a későbbiekbe Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, Iskolapszichológia Tanszék pályázatot ír ki a 2018-2019-es tanévre DEMONSTRÁTORI poszt betöltésére Egy 2.000-3.000 szavas félév végi szemináriumi dolgozat írása, amely bemutatja (i) a médiajog legfontosabb általános kérdéseit, (ii) a hazai médiajog történetét a XIX. század végétől napjainkig, külön kiemelve (iii) a Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914-1989. Előadások a magyar sajtószabadság.

Magyarországon 1991-ben jelent meg az első magyar nyelvű és magyar fejlesztésű játék Harc és A tantárgyat beadandó dolgozat és két perces élő prezentáció zárja. cél, hogy kifejezetten a szemináriumi óra alatt készüljenek el a félév során a projektek. A kurzus vége itt is 2 perces élő prezentációval zárul. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elektronikus adatbázisában, az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT, https://edit.elte.hu) több, mint 40 000 dokumentum található, tartalma folyamatosan új anyagokkal gyarapszik.A tudástár ingyenesen hozzáférhető, teljes szövegű, tudományos szakirodalmi információforrást biztosít felhasználóinak 5) 2.000-3.000 szavas félév végi szemináriumi dolgozat írása (az érdemjegy 30%-a); 6) a dolgozat megadott szempontok szerinti véglegesítése (az érdemjegy 10%-a). Kötelez ő irodalom: A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek szolgálnak Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel +36 1 411 6500 www.ajk.elte.hu. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel +36 1 411 6500 www.ajk.elte.h A magyar vagy angol nyelven írt, lehetőleg 10-20 oldal terjedelmű dolgozatnak a szerző(k) által elért önálló matematikai eredményt kell tartalmaznia. Ez lehet jól ismert, vagy akár a szerző által felvetett, eddig megoldatlan probléma teljes vagy részleges megoldása, a szerző által bevezetett új fogalomho

Feltétel: angol nyelvtudás előnyös. Internet hozzáférés és SPSS alapos ismerete szükséges Bernadett Gévai, ELTE-BTK, History and Philosophy Department, Graduate Student. Studies Early Modern History, 20th century (History), and Modern Hungarian History Az egyetemi élet kihívásai: Miért érdemes már nyáron rákészülni? SzÁron. 2021.08.17. 15:10. Az egyetemi élet rengeteg olyan kihívással állít szembe, amelyre igazából senki sem áll gólyaként készen. Mégis már nyáron érdemes megtenned mindent annak érdekében, hogy ne érjen annyi meglepetés Címlap. Üdvözöljük az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet honlapján! A szemináriumi dolgozatok követelményrendszerét, a hivatkozási szabványt és a beugró olvasmánylistákat az alábbi oldalon találják: Legfontosabb dokumentumok

Filozófiai szeminárium - József Attila - ELT

szemináriumi dolgozat, mind pedig a szakdolgozat kizárólag a korabeli sajtóban megjelent értekező írásokat és megyei tudósításokat használta a követválasztások forrásaiként. Vizsgálódásom ekkor két évre, 1843-ra és 1847-re, ugyanakkor (Horvátországot és Erdélyt kivéve) egész Magyarország területére terjedt ki A dolgozat témája és a kutatás célja A dolgozatban Vörösmarty kevésbé ismert - azt is mondhatjuk, korunk átlag-olvasója az itt bemutatott drámai művekről a rárakódott port jobbára csak magyar-szakos egyetemisták szemináriumi foglalkozásain fújják le, vagy a jobbítás, kiigazítás Ez az írás első változatában szemináriumi dolgozatnak ké-szült.Amikor tavaly az ELTE másodéves hallgatójaként témát kellett válasz~ani egy magyar nyelvészeti dolgozat megirására, szülőföldem, Fejér megye helységneveinek vizsgálatánál álla-podtam meg. Érdekelt a nevek világa, története, eredete, változása

Kiss Róbert RichardSzületési hossz magasság — láttok összefüggést a születési

Magyar Tudományos Akadémia, 1825 november 3._____ Melyik Intézethez irányítandó a dolgozat: (Javaslat értékű, az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottsága szükséges esetben módosíthatja ezt.) bővített szemináriumi dolgozat. 5. A dolgozathoz kötelező csatolni egy tanári ajánlást, amelyen az intézet pecsétje is szerepel. Teljesítési feltétel: szemináriumi dolgozat BBN-ESZ-211.04 Bárány István: Fejezetek az antik esztétika, művészetelmélet történetébőlK, 2ó Időpont: péntek 09.00-10.30 MUK. 39. Az antik esztétikai gondolkodás előzményei és kezdetei. Az előadás az esztétikai gondolkodás kezdeteit tekinti át röviden. A következ

Magyar nyelvű tankönyvsorozatok, feladatgyűjtemények, szakköri füzetek; Oktatási dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi tanterv, Érettségi Követelmények(www.oktatas.hu) 2 szemináriumi dolgozat (fogalomépítkezés, érvelés, bizonyítás) beadása A mathdid.elte.hu tanszéki weboldal nyitólapján kattintsanak rá a. Újkori magyar történelem 2. Nagyon elvont figura, de egyszerűen élmény hallgatni, emellett hatalmas koponya. A szemináriumi dolgozat témáinak nagyon érdekes témákkal képes előhozakodni. Egyedüli probléma, hogy egy nagyon sokat kell várni, amíg kijavítja, és értékel Szemináriumi dolgozat: a félévi jegy megszerzése szemináriumi dolgozattal történik Kurzus teljesítésének követelményei: - a kövér betűvel kiemelt filmek ismerete, szakirodalmi olvasottság - szemináriumi kiselőadás az egyes tematikákból vagy házi dolgozat (terjedelem: 8-12.000 karakter; beadási határidő [print]: május. - az általam írt dolgozatok jelentős részét kiváló érdemjeggyel értékelik, közülük többet is javasoltak OTDK-ra vagy legjobb szemináriumi dolgozat versenyre - grafomán vagyok, számomra az írás nem kényszer, hanem élvezet, sokat és szívesen írok, lelkesen, lendületesen dolgozo A dokumentum forrása: az ELTE Pedagogikum Központja által közzétett eljárásrend. 1. A tanári szakdolgozat (tanulmány) témaválasztása és bejelentése a szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat eltérő műfaji vonásainak és követelményeinek a bemutatásában, és - a tanárjelölt igénye alapján, a vele egyeztetett.

MA Szakdolgozat - ELT

BAUKO JÁNOS: Névtani témájú dolgozatok a Nyitrai177 TRNIK RITA 2010.Ung-vidék helységneveinek magyar és szlovák eredet szerinti vizsgálata. 76 lap TURCSÁNYI GABRIELLA 2007.A Pels ci-fennsík barlangnevei. 71 lap, 2 térkép VALKÓ PÉTER 2004.Keresztnevek vizsgálata Kürtön. 81 lap VARGA ÁGNES 2000. A Nagy- és Kisduna menti falvak víznevei bármilyen beadott dolgozatban (szemináriumi vagy diákköri dolgozat, szakdolgozat) az ELTE TáTK-n elégtelen érdemjegyet és fegyelmi eljárást von maga után. 1. Amennyiben szó szerint idézünk - akár egy jellegzetes szókapcsolatot, egyetlen mondatot vag

Középkori egyetemes történelem - gepeskonyv

Az eperjesi és kassai magyar értelmiség közösségi stratégiái a két DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2015.144 A doktori iskola neve: Történettudományi Doktori Iskola Ezért a dolgozat utolsó fejezete arra is választ keres, hog Magyar Filozófiai Szemleő XXIX, 1985/5-6, 815-905. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (Gondolat 1983, részletek), Bruno (Helikon 1974, 1-70). Filozófiai levelek a dogmatizmusról és a kriticizmusról, ford. Weiss János, Magyar Filozófiai Szemle 1997/3-4, 541-594. Ajánlott szekundér irodalom Az ismertető dolgozat megtárgyalása során pedig terítékre került a dolgozat minden tartalmi és formai eleme, így egy dolgozat megtárgyalása hetekig is elhúzódott, közben pedig leckét kaptunk abból, hogyan kell tudományos dolgozatot formailag kifogástalanul, tartalmilag, érvelésében pedig megcáfolhatatlanul felépíteni Referátum a dolgozatról (a szemináriumi dolgozat vázlata) 11. óra (november 23.) Lexikonok és irodalomtörténeti monográfiák Kötelező olvasmány. Tiszteletkör: Az Új Magyar Irodalmi Lexikon fogadtatása, szerk. Szécsényi Endre, BUKSZ, 1995/nyár, 208-226. (feltöltve az egyetemi e-learning rendszerbe) Ajánlott olvasmányo A tízes skálás osztályzás sem biztos, hogy elnyerné a tetszésünket, hiszen egy bölcsész szemináriumi dolgozat 7,3-as vagy 7,5-ös értékelése közötti különbség bizony sok esetben nehezen indokolható. Ráadásul a megnövekedett intézménynek a nevével ellentétben már nemcsak Leidenben, hanem Hágában is vannak épületei.

Aktuális híreink - ELTE ÁJK Magyar Állam- és

A kortárs irodalom köztünk jár - vigyétek magatokkal a hétre! Sorozatunk mostantól minden hétfőn és pénteken vár olvasnivalóval titeket: író ELTE-sek, ELTE-s írók verseit, prózáit ajánljuk figyelmetekbe. Hogy jobban megismerhessük a hallgatótársainkat, a szövegek mellett egy-egy interjút is közlünk. Pénteki szerzőnk: a BTK-s Makáry Sebestyén A jegyszerzés módja(i): szemináriumi dolgozat/referátum készítése a témakörből a mű valamelyik fejezete alapján Követelmények: kötelező irodalom időarányos olvasása, tájékozódás a korszak német filozófiatörténetében, órai aktivitás Kurzus leírása, tematikája: 1.-2. Hegel útja a Fenomenológiáig 3.-4

A fakopáncs tulajdonságai, a nagy fakopáncs, más néven

Iskolai atlaszok - ELT

A kurzus teljesítéséhez szükséges szemináriumi dolgozat témája a legtöbb esetben nem szabadon válaszható. Leggyakrabban az oktató által megadott tematikából kell választanunk, de az is előfordulhat, hogy a tanár, feldolgozás céljából, egy konkrét témát ad meg A szemináriumi dolgozatok esetében nekem nincsenek illúzióim. A szűkebb környezetemben is sokan csinálják. Sőt, bevallom, idén nekem is megfordult a fejemben (--> ez mehet a gyónásközpontba). A magyar szakon ti. szerintem több dolgozat marad elolvastalanul, mint ahány (úgy, ahogy) elolvasódik... Így persze könnyű ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Diónál újévkor - 2020! Beküldte Új Aspektus - 2020, hiszen ilyen elkészítésével nemcsak csökkenteni lehet a szemináriumi dolgozat terjedelmét, hanem ki is lehet váltani - persze bizonyos keretek között Gubicza Jenő DSc, ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék A dolgozat címe: Vékonyrétegek kialakulása és nanoszerkezete A Magyar Mikroszkópos Társaság 2018. évi konferenciája, Siófok, 2018. május 24-26 Szemináriumi előadá három részből áll: vitaindító + szemináriumi tevékenység (a hallgatók minden órán pontot kapnak a szemináriumi tevékenységükre) + szemináriumi dolgozat. A szemináriumi jegy a végső jegy 1/3 (2/3 a vizsgajegy). A vizsgán a szemináriumi anyag számonkérésére is sor kerül. 1

A Magyar Nyelvtörténeti - btk

A kollokviumok és gyakorlati jegyek megfelelnek az ELTE BTK-n megszokottaknak. A hallgatóknak azonban fel kell készülniük arra, hogy sok gyakorlati tárgynál az oktató megköveteli féléves szemináriumi dolgozat megírását is, és gyakran adunk házi feladatokat kialakításában, a szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat eltérő műfaji vonásainak és követelményeinek a bemutatásában, és - a tanárjelölt igénye alapján, a vele egyeztetett módon, időtartamban és mértékben - konzultációval segíti a szakdolgozat elkészítését. A tanári szakdolgozat témavezetője lehe Ez az alfórum szerintem nem csak az elméleti nyelvészet szakosoknak lehet érdekes, és nagy titkokat sem találtam benne, ezért átraktam egy olyan fórumba, ahol mások is olvashatják meg írhatják Értékelés: két évközi zárthelyi dolgozat. 2004. február 11. Kelemen János Bevezetés Témakörök: 2004. február 18. Kelemen János Metafilozófia (A filozófiai gondolkodás természete és a filozófia mint diszciplína. A filozófia típusai, iskolák és irányzatok. Alapvető álláspontok a filozófiában -- szemináriumi dolgozat készítése . Olvasmányok. Degré Alajos, A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig . Budapest: ELTE Magyar Jogtört. Tanszék, 1977. Fügedi, Erik. A köznemesi klán szolidaritása. Századok 118 (1984): 950-971

Kogutowicz Károly (1886-1948 - lazarus

A szintfelmérő dolgozat sikertelensége esetén a félév végén írt felmérő dolgozattal teljesíthető a kritériumtárgy. E dolgozat(ok) megírására készítenek fel a kritériumtárgy(ak) foglalkozásai, ezért ezek látogatása kötelező. A kritériumtárgyak teljesítésére két félév áll rendelkezésre! Biológia kritériumtárg • egy szemináriumi dolgozat elkészítése (szóéletrajz, min. 6-7 oldal bibliográfia, címlap nélkül, leadási határid ı: a szorgalmi id ıszak utolsó el ıtti órája) • a zárthelyi dolgozat min. elégségesre történ ı megírása • legfeljebb 3 hiányzás Kötelez ı irodalom Benk ı Loránd 1967 Megkülönbözetünk tartalom szerinti, és szó szerinti idézést. A tartalom szerinti idézés, vagy parafrázis használata a szemináriumi dolgozat elkészítésének egyik alapvető eljárása. A szakirodalomból vett gondolatok, információk logikus egymás után helyezése azonban még nem egyenlő magával a dolgozattal

Bölcsészképzés az ELTE-n MERIDIÁN #apibackstag

Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. A tárgyi környezet pszichológiája - a pszichológia új tárgya, 6-32. Szemináriumi dolgozat. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. Bevásárlóközpontok Budapesten a döntéshozatali folyamatok tükrében - A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni, kivéve, ha a szekció felhívása lehetővé teszi, hogy magyar anyanyelvű hallgató idegen nyelvű pályamunkát nyújtson be 1995 OTDK humán szekció 3. helyezés; dolgozat címe: A CVCV/r/ morfofonetikai képletű igék 1995/96 Demonstrátori megbízás, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1995-2007 Magyar Nyelvtudományi Társaság: tag 1994/95 Demonstrátori megbízás, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszé A most folyó szakmai vitából kitűnik, hogy elkezdtek gondolkozni egy közös országos digitális könyvtár (hasonló lenne, mint Magyarországon a Magyar Elektronikus Könyvtár) kiépítésén a fővárosban, Ljubljanában

ELTE BTK, ÓTI, 2014/15, I. (őszi) félév Oktató: Solti Dóra K Idő: Óramegbeszélés szerint Hely: Ifj. ép. fsz. 1. Kód: BBN-UJG11-130 Bevezetés az újgörög tanulmányokba / Introduction to Modern Greek Studie A szemináriumi dolgozat a 2011-2012-es egyetemi évben az A szakon ún. projektfeladat formájában készül: az első két héten a hallgatókat a tárgy előadója hármas-négyes csoportokra osztja, kutatási feladatok közül választhatnak, majd a második-harmadik héten kötelező konzultáción beszélik át a csoportokban készített. MAGYAR PEDAGÓGIA 117. évf. 1. szám 29-48. (2017) DOI: 10.17670/MPed.2017.1.29 29 A FORRÁSOKRA ÉPÍTŐ TANULÁSCÉLÚ ÍRÁS: A FORRÁSALAPÚ ÍRÁS Pintér Henriett* és Molnár Pál** * Pető András Főiskola ** ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Közpon