Home

Tervgazdálkodás fogalma

tervgazdálkodás. Teljes szövegű keresés. tervgazdálkodás főnév (közgazdaságtan, 1945 után) A mezőgazdasági és ipari termelésnek és fogyasztásnak, általában a gazdasági életnek előre kidolgozott, többéves terv szerint irányított formája szocialista tervgazdálkodás. Olyan gazdasági rendszer, amelyben megszűnik a magántulajdon, az állam irányítja a gazdaságot előre meghatározott tervekben. Diktátorok III. Sztálin. Történelem Jelenkor - Európa és a világ a két világháború között. Download from App Store Download from Google Play Store Pontosan milyen és mikor volt Magyarországon tervgazdálkodás? Mi a piacgazdaság fogalma? Hogy lehetséges az hogy az Eu ban egyszerre van jelen a szabadpiac és a tervgazdálkodás? FONTOS! Földrajz házi? (állam és piacgazdaság) Mit jelent a tervgazdálkodás Egy jó tervgazdálkodás megvéd a válságoktól, amibe egy szabad piac újra és újra óhatatlanul belefut. Egy rossz tervgazdálkodás viszont, ahogy ez előző is írta, nem mindig igényre termel (sőt, igazából sose, mert előre nem lehet 100% pontosan kiszámítani az igényeket), ezért nem annyira gazdaságos, nem annyira.

Pénzgazdálkodás alatt egy vállalat [pénzeszköz]?einek adott időszak alatti gazdálkodását értjük. A gazdálkodás kerete kiterjedhet a készpénzre, számlapénzre, értékpapírokra, stb.. A tervgazdálkodás egy olyan gazdasági rendszer ahol nem a piac, hanem az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot.. Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma. tervgazdálkodás: a szocialista típusú államokban a központilag, ® hároméves tervek, ill. ötéves tervek formájában irányított gazdaság elnevezése, amely figyelmen kívül hagyta a gazdasági élet, a piac törvényszerűségeit, elfojtotta az egyéni kezdeményezést. Túlhajtott formája a tervutasításos rendszer volt.

Az Ulág mint a munkatáborok igazgatósága, a politikai rendőrség, az Állami Politikai Igazgatóság (rövidítve: OGPU, oroszul: Объединённое государственное политическое управление) egyik ágaként 1930. április 15-én jött létre. Még az év novemberében megkapta a Fő jelzőt, ezután GULAG-nak nevezték Tervgazdaság piacgazdaság fogalma Tervutasításos gazdaság - Wikipédi . hogy a tervgazdálkodás esetében a gazdaság (és a termelés) teljesen az állam kezében, míg piacgazdaság esetében privát kézben. A 18:05nek igaza van, de ez már csak egy vetülete a dolognak. Persze mindkettőnek megvan az előnye, és a hátránya is. tervgazdálkodás fogalma volt, és mint ilyen kizárólag állami beavatkozási elemeket tartalmazott. A piacgazdaságban a piaci szereplők tervezési és a fogyasztók költekezési hajlamainak összevetése alapján kialakuló áru- és pénzmozgásokat takarja. (KER,. A kifejezésről lásd még: Rendszerváltás (egyértelműsítő lap) A rendszerváltás Magyarországon tágabb értelemben olyan eseményt jelöl, mely során a magyar társadalom szerkezete egy adott formáról egy másikra váltott (avagy változott) vagy békés (pl. őszirózsás forradalom), vagy erőszakos úton (pl. 1848-49-es forradalom és szabadsághar

tervgazdálkodás A magyar nyelv értelmező szótára

 1. A tervgazdálkodás fogalma: 3: A népgazdasági tervezés alapvető feladatai: 3: A népgazdasági tervezés állami szervei: 4: A népgazdasági tervek kidolgozásának rendszere: 5: A népgazdasági tervek mutatószámrendszere: 7: A népgazdasági tervek fejezetei: 9: A népgazdasági tervek bontása: 9: A népgazdasági mérleg: 10: A.
 2. 6:565. § [Az értékpapír fogalma] (1) Ha valaki írásban, nem elektronikus formában vagy elektronikus formában rögzített és értékpapírszámlán nyilvántartott (dematerializált) módon egyoldalúan kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga vagy a nyilatkozatában megjelölt más személy a nyilatkozatban rögzített jog gyakorlását a nyilatkozatban meghatározott feltételek.
 3. dez csak álom és ábránd, azt aligha kell bővebben magyarázni. Mindenki tudja, mi

szocialista tervgazdálkodás zanza

Könyv: Tervgazdasági ismeretek - Az 1952. évi előzetes vállalati és üzemi, szakmai tervezéshez/Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Tervtanfolyamainak.. fogalma ( a társadalom egészére vonatkozó kérdések összessége, a társadalomról szól, a beavatkozás tudománya. Célja: hatást gyakoroljon a társadalom rétegeire és ezen keresztül a társadalom egészére kíván hatást gyakorolni, meghatározott értékek és érdekek rendszere mentén. központi tervgazdálkodás, erős. Szabadság, egyenlőség, testvériség! (1) szabadságjogok (1) szabályos gúla (2) szabályos hangmegfelelés (1) szabályos háromszög (2) szabályos sokszög (1) szabálytalan sokszög (1) száját be is csinálta (1

A tervgazdálkodás időszakában - az 1950-es évektől kezdve - a szovjet mintát követő elosztás-centrikus szocialista gazdaságokban a marketing fogalma értelmezhetetlen volt, hisz annak legfontosabb alapfeltételei (ilyen a több szereplős piac, a piaci verseny, a szabad export és import, a folyamatos vásárlóerő) egyszerűen nem létezett Magyarországon A kommunikáció fogalma, tényezői Száray Miklós: Történelem III.(Forrásközpontú történelem) - Nemzeti Tankönyvkiadó (ISBN 978-963 19 3500-4) tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, Führer-elv, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, totális háború. A. A Rákosi-korszak (1945-1956) /Harmat Árpád Péter/. Hazánk történelmének egyik legsötétebb és XX századi időszakának legdiktatórikusabb éveit a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett, 1945 és 1956 közti 11 éves korszak jelentette. Előzményei a második világháborúig nyúlnak vissza, következményei pedig több lélekben.

Mit jelent a tervgazdálkodás? Miben más, mint a piacgazdaság

Mi az a tervgazdaság, piacgazdaság

a tervgazdálkodás egy sok szempontból elhibázott gazdasági irányzat, amely végül az egész rendszer bukását előidézte. Noha ez valóban így van, de a tervszerű gazdálkodás bizonyos komplex vízgazdálkodás fogalma és tervezési gyakorlata, amely a nagy beruházások esetében a többirányú hasznosítást, a. A háborús gazdálkodás és a tervgazdálkodás egész elmélete és gyakor­ Eszerint tehát a munkanélküliségnek két fogalma határolható el, melyek közül az egyik az elégtelen foglalkoztatottságból ered, vagyis konjunkturális jelenség és a Ezen a rendszeren 1945 után történt változtatás, amikor is a direkt tervgazdálkodás bevezetésének részeként, az állami és az önkormányzati igazgatás egyesítésével a tanácsrendszert erősen központosított, hierarchikus intézményként szervezték meg, ami a városok tényleges önállóságának elvesztésével járt Titkosrendőrség szó jelentése: A nyilvánosság elől rejtett működésű fegyveres szervezet, amelynek feladata a fennálló politikai és hatalmi renddel ellentétes szándékú emberek és csoportok felkutatása, figyelése és kiszűrése a társadalomból akár erőszakos módon is

A bolsevikok kezdetben kisebbségben voltak. Az 1903-as kongresszuson a pártlap (a Szikra, oroszul: Iszkra) szerkesztőségi tagjának megszavazásán több bolsevik szavazott a saját jelöltjére, mint mensevik. A gyár dolgozóinak egy bolsevik szónokolt. 3. Kommunista személy, aki a marxista-leninista kommunizmus nézeteit vallja, és. ELŐZMÉNYEK 1949 2012 Magyar Köztársaság (1989-2012) Az 1949-es alkotmány teljes átdolgozása.- államforma: köztársaság - elnevezés: Magyar Köztársaság - közvetlen választás (a hatalom a nép kezében van, amely azt választott képviselői útján gyakorolja) - jogállamiság ( jogállam fogalma) - hatalommegosztás - az emberi jogok érvényre juttatása (szólás-, sajtó. 10. A tervgazdálkodás bevezetésétől a gazdaságirányítás reformjáig (tervgazdálkodás kialakulása és megvalósítása és azok hatása a magyar gazdaságra) 1947-67, a három és 2020.09.08 Természeti erőforrások fogalma, csoportosítása, hasznosításának sajátosságai A tervgazdálkodás szakaszának kezdete a II. világháborút követő évekre tehető, a végét az 1968-ban meghirdetett, de különféle okok miatt csak fokozatosan kibontakozó új gazdasági mechanizmus jelentette 1. cím A lakásszövetkezet fogalma 1. fejezet A lakásszövetkezet jogi szabályozása A lakásszövetkezetek szervezetére, működésére, gazdálkodásának alapvető szabályaira, továbbá a lakásszövetkezet és tagjai közötti jogviszonyra, a lakásszövetkezet szervezeti átalakulásaira és megszűnésére, valamint a lakásszövetkezeti érdekképviselet sajátosságaira.

Video: * Gazdálkodás (Gazdaság) - Meghatározás - Online Lexiko

Fogalmak Magyarország Történetéhe

forrásrészlethez egy fogalom tartozik, két fogalom kimarad. (Elemenként 1 pont.) Fogalmak: 1. brahmanizmus 2. buddhizmus 3. despotizmus 4. dominatus 5. monoteizmus a) Az Úr A szocialista rendszerek mely törekvésével indokolja a cikk a tervgazdálkodás A Kádár-korszak korai évei. A forradalom leverését követően tehát Kádár került az ország élére. Az első pár évet párhuzamosan jellemezte a megtorlás és a konszolidáció. Kádárék módszeresen leszámoltak az 56-os forradalom résztvevőivel. Nagy Imre például megszégyenítő körülmények között került kivégzésre. A gazdasági büntetőjog fogalma. Gazdaság és erkölcs. A gazdasági büntetőjog és az elméleti közgazdaságtan kapcsolatának néhány kérdése. Történeti kitekintés: gazdasági rendszerünk védelme a tervgazdálkodás időszakában fogalom sorszámát a forrás után a kipontozott helyre! Egy fogalom kimarad. (Elemenként 1 pont.) Fogalmak: 1. provincia 2. néptribunus 3. triumvirátus 4. dictator A) Caesar kibékítette Pompeiusszal Marcus Crassust is, aki pedig nagy viszály-kodásban viselt közös consulságuk óta régi ellensége volt; szövetkezett mind Egy fogalom kimarad! (Elemenként 0,5 pont.) Fogalmak: a) internálás b) beszolgáltatás c) lakosságcsere d) egypártrendszer e) tervgazdálkodás f) vasfüggöny g) hidegháború A) Míg 1946 és 1956 között a szabadpiaci árak körülbelül meghétszereződtek, addig a beadási árak legfeljebb 150%-kal nőttek. A búzát például 60.

lelhető fel a versenyképesség fogalma, ugyanis ez a fogalom nem vezethető le egy-értelműen a közgazdaságtan egyik alapvető paradigmájából sem, azaz tulajdonkép- indoklás a tekintetben, hogy a tervgazdálkodás évtizedei jottányit se javítottak vi Fogalom: népbíróságok, koncepciós per, pártállam, kollektivizálás, földosztás, államosítás, tervgazdálkodás. Név: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás. A közgondolkodásba az 1950-es években került be a csengőfrász fogalma. Ez alatt azt az eljárást lehetett sejteni, amikor az ÁVH emberei - többnyire az éj leple alatt - becsöngettek, majd berontottak a kiszemelt lakásába, és elhurcolták az áldozatot A tervgazdálkodás 128 A fiskális politika 128 A monetáris politika 129 A gazdaságpolitika 130 A költségvetés 131 Az adóztatás alapkérdései 132 NEGYEDIK RÉSZ NEMZETKÖZI GAZDASÁGI FOLYAMATOK 135 XIII.fejezet A VILÁGGAZDASÁG ALAPKÉRDÉSEI 1. A világgazdaság 135 A világgazdaság fogalma Tervgazdálkodás jellemzői: - központi utasítások szabályozzák, - kollektív célok elsődlegessége, - központi tervek megléte (rugalmatlan), - a központi tervek lebontásra kerülnek (3 és 5 éves terv az iparra, mezőgazdaságra és azok alágazataira), - ösztönző rendszerek megléte (brigád-verseny, Sztahanov mozgalom)

Gulag - Wikipédi

tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, Führer-elv, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció. Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig (1931-1945) Gazdasági válság és jobbratolódás. Ápolás fogalma. Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése, fejlesztése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, környezetének az ápolási.

De gtk gazdálkodás és menedzsment - a kamarákkal és

nemzetgyűlés: alkotmányos válság, nemzeti tragédia (háború, megszállás, forradalom), stb. után választott képviselők gyűlése, melynek feladata új alkotmány vagy alkotmánymódosítások törvénybe iktatása és az országgyűlés előkészítése.- Célja a megváltozott viszonyok törvényekbe foglalása, (alkotmányos) rögzítése (alkotmányozó nemzetgyűlés) gül, a tervgazdálkodás révén az államnak döntő befolyása volt a gazdaságra. A munkástanácsok önigazgatási akciói számára tehát igen korlátozott terület Vitathatatlan a tény, hogy az önigazgatás fogalma alatt ma egészen különböző dolgokat értelmezünk. Ez a tény teszi időszerűvé manapság1, a konzumerizmus mai fogalma még, mint valami teljesen ismeretlen nyugati homályos idolum hangozhatott el. Egyesek ezt a hiánygazdasággal, a versenymentes piaccal, illetve az állam 1 V.ö. Bod Péter Ákos: A magyarországi szocialista tervgazdálkodás kettős függőségi rendszere, Magyar gazdaságpolitik

Tervgazdaság piacgazdaság fogalma a tervgazdálkodás egy

 1. A munka kereslete, A munka kínálatam, A munkapiaci egyensúly, A munkanélküliség fogalma, mérése, típusai 10.2. A munkanélküliség és az infláció 11. A makrogazdasági egyensúly 12. A konjunktúraciklusok 13. A gazdasági növekedés 14. Az állam gazdasági szerepvállalása A tervgazdálkodás, A fiskális politika, A monetáris.
 2. Kötelező fogalom: pártállam. Kötelető személynév: Rákosi Mátyás. Kötelező évszám: 1948-1953 A Rákosi-diktatúra - a gazdasági élet gyökeres átalakítása => államosítás, tervgazdálkodás - vas és acél országa => a kohászat túlzott fejlesztése => a lakosság ellátása veszélybe kerül
 3. t a sztálinizmus, de Hruscsov használta először a Sztálint elítélő 1956-os XX. szovjet pártkongresszuson abban az értelmében - személyi kultusz Tervgazdálkodás - a világforradalom elmarad → a kommunizmus egy országban való felépítése - erőltetett iparosítás más ágazatok (pl.

központosított szocialista tervgazdálkodás korában épült hazánk egyetlen atomerőműve. A vizsgálat az 1960-as évekig nyúlik vissza, a pártirányítás beavatkozási lehetőségeit, a fókuszának lényegi fogalma. A beruházás léptéke és tartalma, jelentősége okán jelentősen különbözik a mindennapi közpolitikai. I. A 2024-től érvényes történelem érettségi vizsgaszabályzat nyilvánosságra hozott tervezetéről Az érettségi egyetlen nagyobb változtatása: az emelt szintű vizsgakövetelményekbe kerettantervben nem szereplő adatok kerültek Ezzel kapcsolatban a következő alapvetés olvasható az Oktatási Hivatal honlapján:

A munkanélküliség fogalma, mérése, típusai 10.2. A munkanélküliség és az infláció 11. A makrogazdasági egyensúly 12. A konjunktúraciklusok 13. A gazdasági növekedés 14. Az állam gazdasági szerepvállalása A tervgazdálkodás A fiskális politika A monetáris politika A költségvetés Az adóztatás alapkérdései 15 A demokratikus szocializmus NEM tervgazdálkodás. Gazdasága decentralizáltabb, mivel megváltozik maga a munka fogalma is. A demokratikus szocializmus elsősorban nem újraelosztáson, tehát nem csupán igazságos adórendszereken nyugszik. Ezért nem fenyegeti a működőképességét sem a társadalom elöregedése, sem a.

Tapsolj kopasz! Viccek a Rákosi-korszakból . Viccek, képek. Viccek: - Hallottad? Parasztküldöttség megy a Szovjetunióba Rákosiért. - Mit akarnak vele A szűkösség fogalma csak a szegényeket jellemzi. Döntéseinkkel mérlegelés alapján választunk a különböző lehetőségek között. Általában racionális döntés jellemzi az embereket, vállalkozásokat. Elsődleges tényezők: munka-humán tőke, ~. Tőketényezők: termelt tőkejavak, pénz- és értékpapírtőke Hazánk vezető gazdasági ága a szolgáltatás óraterv. Magyarország gazdasága a rendszerváltást követően változott meg amikor is a korábbi tervgazdálkodás és az állami kézben lévő cégek helyét a szociális-liberális piacgazdaság valamint a magántulajdonú vállalatok vették átA politikai folyamatok már jóval.

Rendszerváltás Magyarországon - Wikipédi

 1. A fogalom alá írd a megfelelő betűjelet! békerendszer d a) Olyan politikai rendszer, melyben a politikai életet egyetlen párt uralja. Hatalma erőszakon alapul. tervgazdálkodás, b) nemzeti szocializmus, c) New Deal (új alku), d) fajelmélet, e) fasizmus, f) személyi kultusz
 2. A sűrűség fogalma, egységei; az összefüggés matematikai megfogalmazása. Szilárd test nyomásának fogalma, egységei; az összefüggés matematikai megfogalmazása. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése. Út-idő grafikon készítése és értelmezése
 3. Kulcsfogalmak/ fogalmak Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének.
 4. A Tudományos Mozaik 16. száma a Határtalan tudomány címet viseli, és a Főiskolán 2018. november 20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett tanulmányait tartalmazza.. A tanulmánykötet összesen 19 cikkből áll, és - a Főiskola képzési profiljához igazodva - az alábbi három fejezetre tagolódik: I.

1) Mit jelent a reform fogalma? a) újjászületés b) újítás c) újdonság d) újság 2) Mikor kezdődött a reformkor? a) 1830 b) 1840 c) 1850 d) 1860 3) Milyen családban született Széchenyi? a) kisnemesi b) polgár c) köznemesi d) arisztokrata 4) Ki volt Széchenyi nagy barátja utolsÓ frissÍtÉs: 2017. február 6. szociÁlis munka alapszak tantÁrgyi adatlap nappali És levelezŐ tagozat 2016/2017. tanÉv 2. fÉlÉ

Dr. Szednicsek János: Tervgazdasági és elszámolási ..

 1. A gazdaság működésének négy legalapvetőbb kérdése, hogy miből, mennyit termeljenek, hogyan állítsák elő a termékeket, és ki kapja meg az előállított javakat. Eltérő gazdasági rendszerek azért születtek, mert a különböző társadalmak másként válaszoltak ezekre a kérdésekre. Így másféle szabályokat alkottak a gazdaság működésére
 2. 1.1 A fogalom A beszolgáltatási rendszer az állam és a mezógazdasági magántermelók sajátos leromlott gazdaság, tervgazdálkodás) igényelheti az ál-lam beavatkozását a mezógazdaságba. Ez a beavatkozás a forgalom területén tôrté-nik azzal, hogy hatósági árat állapít meg és elrendeli a kényszerforgalmat, magát ki
 3. futólag foglalkoztak a tervgazdálkodás elöntő jelentőségű kérdéseivel. Akkor is annyiban csak. amennyi az üzemi részlettervek összeállí­ tásaihoz éppen szükséges volt. A tervezés techni­ kája és módszere azonban idegen teriiletet jelen­ tettek számunkra, azok megismerésével nem sokat törődtünk
 4. A finanszírozás egyfajta tervgazdálkodás mentén történik: a költségvetési törvényben a normatívák nem az ellátások valódi működési költségeihez kötődnek. A gondozási deficit egyre jobban növekszik. A professzionális gondozók száma csök
 5. denki csak eddig tud tanulni, a munkaerőpiac igényeire való hivatkozás tág, mert ahol nincs tervgazdálkodás, ott munkaerőpiac van, amely éppen a természetéből fakadóan folyamatosan változik az Európai Unió
A szovjet gazdaság — gazdaság

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös

 1. A központi tervgazdálkodás időszakában a gazdasági, társadalmi folyamatok alakulásában az ideológia által is erősen befolyásolt A város fogalma Mindenekelőtt azt kell tisztázni, amit a témával foglalkozók közül többen megfejthe-tetlen rejtélynek neveznek, nevezetesen a kínai város, a városi népesség.
 2. t azt a Hadtudományi Lexikon magyarázza - a gazdaság mozgósításával kapcsolatos folyamatokat a szocialista tervgazdálkodás, a kapitalista piacgazdaság, illetve a harmadik világ államainak viszonyai között. Waclaw Stankievicz,
 3. tervgazdálkodás. jóléti állam. 1948-ban Szovjetunió elzárta Nyugat Berlint a nyugati területektől. 1962-ben Szovjetunió atomrakétát telepít Kubában. gazdasági rendszer, az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot
 4. <A szocialista társadalomban> az egyes dolgozóknak v. a dolgozók kisebb-nagyobb közösségének, üzemeknek, vállalatoknak a szocialista termelési módra jellemző, a dolgozók aktivitásán és alkotó kezdeményezésén alapuló vetélkedése, amelynek eredménye a termelés módszereinek tökéletesedése, a termelékenységnek s a társadalom anyagi jólétének a növekedése
 5. Jegyzet jog funkciói jog funkciói alatt társadalmi rendeltetés fő irányait értjük, azaz, hogy milyen feladatokat kell betöltenie jognak. fő funkció
 6. és a tervgazdálkodás jellemezte, infláció nem volt vagy csak nagyon alacsony. Ez a szocializmus jellegzetességeinek volt köszönhető. Egyrészt az árakat központilag szabályozták, mesterségesen alacsonyan tartották. Másrészt nem voltak független szakszervezetek, akik a munkavállalók bérköveteléseit képviselték volna
Mölnlycke mepilex ag

Jakab Lajos: Tervgazdasági ismeretek (Nehézipari Könyv- és

társaságok fogalma nem, de az egyéni és a társas kereskedések, illetve a második A tervgazdálkodás négy évtizedében a Pénzügyminisztérium irányítása alatt valósult meg a számviteli szabályozás (1. táblázat). Gyakorlatilag A szocialista tervgazdálkodás körülményei között a csőd szó használata is kerülendő volt, s amikor a gazdasági viszonyok változása kikényszerítette az 1986. évi 11. tvr

Az állam formális fogalma: meghatározott terü- Tímár István: A tervgazdálkodás büntetőjogi védelme, Jogtudományi közlöny, 1950, 5-6. Szám, Bp, 1950 21 Megjegyzés: Max Weber is elemezte a világi-egyházi hatalom problematikáját, véleménye szerint is a középkori Európá A középosztály fogalma - azt hiszem - azért maradt homályos a köztudatban, mert gondoltak ugyan a termelésből fakadó szükségletekre, de nem gondoltak arra, hogy a termelési viszonyok maguk is szükségletek, amelyeket szintén termelni kell. E szükségleteknek termelése azé az osztályé, melyet középosztálynak. Kötelező fogalom: pártállam. Kötelető személynév: Rákosi Mátyás. Kötelező évszám: 1948-1953. A Rákosi-diktatúra - a gazdasági élet gyökeres átalakítása => államosítás, tervgazdálkodás - vas és acél országa => a kohászat túlzott fejlesztése => a lakosság ellátása veszélybe kerül •szocialista tervgazdálkodás központi ármeghatározó gazdaságpolitikája lenullázta a versenyt - Fenntarthatóság fogalma (1987) - A Bizottság Integrált Termék Politikáról szóló Zöld Könyve (2001) - A Bizottság 2001. július 4-i Értelmező Közleménye A gazdasági alkotmány fogalma jóval szélesebb kört ölel fel, mint piacgazdaságra vonatkozó alkotmányos szabályok köre (Drinóczi T. [2007] 72-73. o. ~ Fogalma: Meghatározott terv szerint zajlik, az ítélet előre megvan. Célja, hogy a diktatúra ellenségeit félelemben tartsa. ~ Rajk-per. ˇ A reakció elleni harc ~ Internáló- és munkatáborok (pl.: Recsk) ~ Erőszakszervezete